home

Tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger

Lucifer nummer 3 2012 bevat de volgende artikelen:

Hoe ontsnappen we aan Plato’s grot?

Dit artikel is de enigszins bewerkte en uit het Engels vertaalde presentatie die Erwin Bomas op 12 augustus 2011 hield op de ITC-conferentie in Julian (VS). De redactie wilde de gedachten uit de lezing de lezer niet onthouden.
In deze lezing zullen we het thema van de conferentie ‘Het Hart van Wijsheid, een samensmelting van Wetenschap en Spiritualiteit… vanuit een theosofisch perspectief’ toepassen op educatie.
Wat is theosofische educatie? Hoe kunnen we de Theosofia vandaag de dag presenteren? Hoe kunnen we het westerse denken, dat nog steeds erg gericht is op louter wetenschappelijk en vooral materialistisch denken, bereiken?

ADHD Overdosis vitaliteit — hoe te beheersen?

Is hyperactief en ongeconcentreerd gedrag een psychische stoornis? Hoe komt het dat er steeds meer jongeren de diagnose ADHD opgeplakt krijgen? Hoe krijgen we het vitale denkaspect onder controle?

De impuls van Florence — de mentale emancipatie van de westerse wereld – deel 4

De Renaissance, die begon met de herontdekking van de leringen van Plato in Florence tegen het einde van de vijftiende eeuw, luidde voor de westerse wereld een periode in van geestelijke ontwaking. De ontwikkeling van de moderne, zelfstandig denkende mens kwam op gang. De middeleeuwse visie op mens en kosmos brokkelde af en daarvoor in de plaats werden denkbeelden ontwikkeld die in Europa en later ook in de Nieuwe Wereld tot ongekende vernieuwingen in de wetenschap en de maatschappelijke organisatie hebben geleid.
De spirituele kennis zelf raakte door de nieuwe ontwikkelingen op de achtergrond. Toch heeft Florence betekenis gehad voor de geestelijke ontwikkeling van de mensen in de westerse wereld.

In de rubriek ‘gesignaleerd’ aandacht voor recente aanwijzingen dat sterren planeten kunnen verliezen en ‘vangen’.

Geplaatst door stichtingisis op 06/28 om 05:34 PM in TijdschriftPermalink

Verkeerde denkbeelden over H.P. Blavatsky en de Theosofia

Iedereen kan de waarde van de Theosofia zelfstandig onderzoeken

Als oprichter van The Theosophical Society in 1875 in New York zal de naam van Helena Petrovna Blavatsky altijd aan de verspreiding van de Theosofia verbonden blijven. Hoewel haar volledige leven een opoffering was voor haar werk, prevaleert bij sommigen nog altijd de aandacht voor haar persoon. En zonder kennis van haar werk levert dat helaas veel onbegrip op, zoals ook blijkt uit een recent artikel over Blavatsky in het aprilnummer van Quest, een populairwetenschappelijk tijdschrift.

Het artikel staat zo vol onjuistheden en onbegrip dat het een boekwerk zou vragen om de beweringen over Blavatsky en de Theosofia recht te zetten. Zo worden opnieuw valse beschuldigingen van ruim een eeuw geleden herhaald op basis van onjuiste en achterhaalde informatie.

Om klakkeloze herhaling van beschuldigingen van Blavatsky in de toekomst te voorkomen, hierbij opnieuw enkele belangrijke feiten laagdrempelig op een rij. We beperken ons in deze reactie tot verwijzing naar een aantal bronnen, met betrekking tot de volgende onjuistheden:

1. De onjuiste voorstelling van Blavatsky als medium en spiritist

Uit het artikel van Quest over H.P. Blavatsky wordt direct duidelijk dat het werk van H.P. Blavatsky zelf niet of nauwelijks geraadpleegd is. Blavatsky wordt ten onrechte neergezet als spiritist. Volgens het spiritisme, dat in de 19e eeuw erg populair was, is contact met ‘geesten’ van overledenen mogelijk. Het werk van Blavatsky is er vanaf het begin juist op gericht geweest dit geloof tegen te gaan. Dit is in Blavatsky’s werk op vele plekken te lezen, onder andere in haar boek De Sleutel tot de Theosofie, waarin Blavatsky de theosofische visie op het spiritisme verheldert. Zie onder andere het voorwoord en de paragraaf “Het verschil tussen Theosofie en Spiritisme” (zie ook de directe link naar deze paragraaf van de Engelse online-editie).

2. De valse beschuldigingen, op basis van het zogenaamde ‘Hodgson-rapport’

Het Hodgson-rapport van de Society for Psychical Research (S.P.R.) uit 1885 waar het artikel van Quest zich op baseert is in 1986 door de S.P.R. zelf als onwetenschappelijk betiteld na een uitgebreide studie van S.P.R.-lid Vernon Harrison.
Zie het oorspronkelijke persbericht van de S.P.R. uit 1986, waarin de S.P.R. toegeeft dat Blavatsky destijds ten onrechte beschuldigd is en zie ook het boek van Vernon Harrison. De aanleiding voor het Hodgson-rapport was de poging van het echtpaar Coulomb om mevrouw Blavatsky zwart te maken. Zij vonden daarin de steun van de missionarissen in het India van eind 19e eeuw voor wie het werk van The Theosophical Society een doorn in het oog was. De Theosofen zorgden voor een opleving van het Hinduïsme en Buddhisme in India door de oorsprong van deze religies en de gemeenschappelijke kern van alle religies bloot te leggen. Meer over het mislukte complot van de Coulombs tegen Blavatsky is hier te lezen.

3. De gebrekkige weergave van de Theosofia

In het artikel wordt Theosofie beschreven als een ‘lastige leer’. Als voorbeeld wordt de gedachte van de eenheid van het leven gegeven. Wie de eenheidsgedachte werkelijk overpeinst zal die niet lastig vinden. Een kind kan begrijpen dat niets op zichzelf kan bestaan en dat alles met elkaar verbonden is. Zoals William Quan Judge, mede-oprichter van The Theosophical Society en opvolger van Blavatsky, schrijft over Theosofie:

”(...) Deze kennis is als een oceaan die zich uitstrekt van kust tot kust; onpeilbaar op zijn diepste gedeelten, biedt hij aan de grootste denkers een breed terrein van studie, terwijl hij aan zijn kusten toch ondiep genoeg is om het begripsvermogen van een kind niet te boven te gaan.” (zie de eerste bladzijde van De Oceaan der Theosofie van William Quan Judge.)

Meer informatie over de Theosofia zie hier op deze website.

De Theosofia heeft inmiddels wereldwijd bij mensen een ingang gevonden. De leer is niet lastig, maar kan vanuit onze ingesleten westerse denkpatronen bij een eerste kennismaking soms vreemd aandoen. Zoals Blavatsky zelf zegt: “Ik ben gekomen om de denkgarelen te doorbreken.” De theosofische leringen spreken voor zichzelf, aangezien zij gebaseerd zijn op de universele wetten in de natuur. Iedereen kan dit toetsen, mits men bereid is er met een open en onbevooroordeelde geest kennis van te nemen en te onderzoeken of de leringen in de praktijk van het leven opgaan.

Zoals Vernon Harrison van de S.P.R. het verwoordde na de conclusie dat Hodgson zijn onderzoek naar Blavatsky destijds heeft verprutst: “Mw. H.P. Blavatsky was de belangrijkste occultist die ooit voor de S.P.R. verscheen om te worden onderzocht; en nooit werd een kans zo verspeeld.” Gelukkig wordt door velen de kans benut om de Theosofia aan zelfstandig onderzoek te onderwerpen en de waarde ervan te ervaren.

 

10-06-2012

Geplaatst door stichtingisis op 06/12 om 05:23 PM in TijdschriftPermalink

Onderwerpen in Lucifer nummer 2, 2012:

Het gezonken land van Lemurië gevonden?

Het oppervlak van de Aarde verandert voortdurend. Hoe dat proces verloopt, is nog onduidelijk. Er is een theorie van de verschuivende continenten. De onlangs door Australische wetenschappers gevonden restanten van land op de bodem van de Indische Oceaan moeten volgens hen meer duidelijkheid in die theorie geven.
In de 19e eeuw echter was de wetenschappelijke consensus dat land kon rijzen en dalen zinken. Grote continenten verdwijnen onder de golven, terwijl nieuw land naar boven drijft. De door Australische wetenschappers gevonden eilanden zouden daarom ook deel hebben kunnen uitmaken van Lemurië, het grote, gezonken continent, waarvan nu nog slechts enkele restanten over zijn.

The Theosophical Society Point Loma, leiderschap en toekomst

Tijdens het International Theosophy Conferences (ITC) in augustus 2011 in Julian, Californië, sprak Herman C. Vermeulen op verzoek van de ITC-organisatie over de traditie van The Theosophical Society Point Loma. Hij ontvouwde in deze lezing de kerngedachten over de structuur, taak en functie van The Theosophical Society, geïnspireerd door de brief van de Mahâ-Chohan. Waarom is The Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhuis al tientallen jaren actief met het toegankelijk presenteren van Theosofie voor iedereen, met een duidelijk accent op de praktische toepasbaarheid? Waarom studeren de leden intussen met zoveel (com)passie? Een zeer verhelderend beeld van de drijfveren van ‘ons’ genootschap. Dit is de Nederlandse vertaling van deze lezing.

Placebo effect verklaard

De redactie van Lucifer kreeg de volgende vraag van een belangstellende toegestuurd:
Hoe kunnen we het placebo- en nocebo-effect van medicijnen, rituelen, symbolen etc. op ons lichaam en onze geest vanuit de theosofische filosofie interpreteren?
Een snel en gemakkelijk antwoord op die vraag is niet te geven, omdat we daarvoor een grondige studie moeten maken van het menselijke bewustzijn.

Bepaalt de Dierenriem ons lot?

De Dierenriem of Zodiak speelt een essentiële rol in de Theosofia of Oude Wijsheid, met name wat de Kosmische leringen ervan betreft. Voor huidige astrologen is de Dierenriem de basis van al hun berekeningen. Wat is die Dierenriem? Kunnen we daarin ons toekomstig lot lezen? En hoe zit het dan met onze vrije wil? De Theosofia geeft ons hierover aanwijzingen die ook voor niet-astrologen van grote waarde zijn.

Geplaatst door stichtingisis op 04/02 om 02:49 PM in TijdschriftPermalink

Maya-kalender voorspelt niet de eindtijd

Gedachten naar aanleiding van de recente vondst van een Maya-kalender in Xaltún, Guatemala, die naar 7000 jaar in de toekomst verwijst.

 

Op 11 mei jl. publiceerde het wetenschapstijdschrift Science de vondst van oudst bekende Maya-kalender. De vondst is gedaan in 2011 in de ruïnestad Xaltún, Guatemala. De kalender dateert van de 9e eeuw en dat is aanmerkelijk ouder dan de laatst bekende kalender, de zogenaamde Dresden-codex, die vlak voor de komst van de Spanjaarden in Midden-Amerika moet zijn opgetekend.
De pas gevonden kalender bestaat uit honderden nummers die op verschillende cycli duiden. De getallen zijn geschreven op de muur van een huis, die blijkbaar als een soort schoolbord gebruikt is. Ook de andere muren van het huisje zijn beschilderd.
De Maya’s kenden verschillende cycli en ze gebruikten dan ook verschillende kalenders. Ze hadden de zogenaamde Heilige Kalender of de Tzolkin, die een periode van 260 dagen beschreef. Verder was er de ‘burgerlijke kalender’, de Haab, die 360 (plus 5 kalenderloze dagen) kende. Ten slotte was er de zogenaamde Lange Telling, waarover zoveel te doen is en die op 21 december 2012 zou aflopen.
De getallen op de muur verwijzen naar al deze kalenders. Bovendien zijn er getallen die de cycli van de omloop van Mars en Venus betreffen; cycli van respectievelijk 780 en 584 dagen.

De Lange Telling

Waarschijnlijk hadden de media nooit zoveel aandacht geschonken aan deze opmerkelijke vondst, als de Maya-kalender sinds enkele jaren niet zo in de belangstelling had gestaan. Sinds 1987 wordt die kalender in verband gebracht met de eindtijd. Die kalender zou namelijk ophouden, wat het eind van de wereld zou betekenen, of, zoals sommigen beweerden, de overgang naar een gelukzaliger tijdperk. Er zou sprake zijn van een bewustzijnstransactie.
In een artikel in Lucifer¹ hebben wij al gewezen op deze volstrekt onjuiste voorstelling van zaken. Op de eerste plaats kun je vraagtekens plaatsen bij de synchronisatie van de Maya Lange Telling en onze kalender. Er zijn genoeg wetenschappers die afwijken van de gangbare GTM-synchronisatie². Maar stel dat die zou kloppen, dan nog wil dat niet zeggen dat er op 21 december 2012 iets te gebeuren staat. Het zogenaamde aflopen van de Maya-kalender, dat op deze datum zou plaatsvinden, duidt op het beëindigen van de 13e Baktun. Een Baktun is een periode van 144.000 dagen, ofwel 394,4 jaar. Dertien van die Baktuns zijn dus ongeveer 5127 jaar. Maar na die 13e Baktun komt de 14e. Dertien is weliswaar een belangrijk getal voor de Maya’s; het is ook een sleutelgetal in de Tzolkin, maar nergens wordt beweerd dat de 13e Baktun het eind van de tijd zou betekenen. Het tegendeel is het geval. Want een Baktun is zeker niet het grootste tijdperk dat de Maya’s kenden. Ze kennen Piktuns. 20 Baktuns is een Piktun. Dat is een tijdperk van 7.885 jaar.
Maar ook deze tijdseenheid is in de tijdsrekening van de Maya’s niet het grootst. Er zijn Calabtuns, Kinchiltuns,  Alautuns en zelfs bestaat het tijdperk Hablatun, dat een periode van 1,26 miljard jaar bestrijkt. Dus dat de tijd op zou raken, hebben de Maya’s nooit beweerd.
Op verschillende gedenktekens – zogenaamde Stela’s – wordt dan ook vooruitgewezen naar data in de toekomst, die ver voorbij 2012 zijn. Zo verwijst een inscriptie op zo’n Stela in Palenque, Mexico, naar 21 oktober van het jaar 4772.

De cyclische tijd

De nieuw gevonden kalender in Xaltún is niets anders dan een interessante bevestiging van het beeld dat de Maya’s ver in de tijd vooruit keken en dus nooit het eind der tijden voorspelden. Hoewel veel van de gegevens nog niet algemeen bekend zijn en geïnterpreteerd zijn, valt één ding onmiddellijk op: de berekeningen op de muur van het huis lopen door tot 7000 jaar in de toekomst.
Hoe zouden ze naar die verre toekomst hebben kunnen verwijzen, als de Maya’s ervan uitgingen dat de wereld in 2012 ophield te bestaan? De kalender in Xaltún voorspelt dan ook niet dat de tijd in 9000 ophoudt, er wordt slechts naar die toekomst verwezen.
Als over duizend jaar een toekomstige archeoloog een van onze kalenders van het jaar 2012 zou vinden en hij zou concluderen dat wij dachten dat op 31 december van dat jaar de tijd ophield, interpreteerde hij de gegevens niet correct.
Neen. Het concept van het eind der tijden is een typisch joods, christelijk en ook islamitisch idee, hoewel er in deze drie godsdiensten ook voldoende aanwijzingen zijn, dat je deze zaken anders moet uitleggen.
Alles in de kosmos manifesteert zich cyclisch. Het hele principe van een kalender is een overduidelijke illustratie van de cyclicititeit van de verschijnselen. Een cyclus heeft als kenmerk dat je steeds op je beginpunt uitkomt. Maar dat houdt geen eindpunt in. De cirkelgang gaat vervolgens gewoon op een hoger niveau door. Het is heel simpel: als wij op 1 januari een nieuwe kalender ophangen, beginnen we aan de volgende fase in de cyclische beweging.

De profetie van de eindtijd: een psychologisch probleem

Eigenlijk heeft de hype van 21 december 2012 niet veel te maken met de Maya-kalender. Het is een psychologisch probleem, dat voortkomt uit een gebrek aan inzicht in de werkelijke betekenis van het leven. De interpretatie van de eindtijd en het aflopen van de Maya-kalender komt voort uit onwetendheid.  Mensen zoeken naar zingeving. Er is een vaag besef van spiritualiteit en dat alles anders moet dan zoals het nu is. Op zich is die intuïtie niet onjuist. We moeten anders leren denken en leven. Maar vervolgens wordt daar de gedachte aan gehangen dat iets buiten ons voor die verandering moet zorgen. Ja, naarmate de onrust in de wereld toeneemt, wordt zelfs geopperd dat een buiten ons staande kracht voor een totale en plotselinge omwenteling moet zorgen. We plaatsen onze ‘redding’ buiten onszelf. Daarvoor zijn we geneigd alle feiten te moduleren om een idee-fixe, zoals de veronderstelling dat de Maya-kalender de eindtijd voorspelt.
Werkelijk spirituele mensen weten dat alles besloten ligt in henzelf. In de mens zelf vind je alle krachten en potenties. Elke verandering in het leven is een innerlijke verandering. Verandering van omgeving, van kosmische invloeden of welk uiterlijk verschijnsel dan ook, hebben alleen maar effect als de mens zelf die veranderingen gestalte geeft.

Referenties:

1. ‘De Maya-kalender: Is 2012 de eindtijd?’ Artikel in Lucifer, jaargang 31, nummer 2, april 2009,  blz. 36-47. Dit artikel is digitaal op te vragen bij de redactie van Lucifer - de Lichtbrenger: luciferred[at]stichtingisis.org vervang [at] door een @.

2. Hoe de Mayakalender correleert met onze westerse kalender is niet eenvoudig vast te stellen. Lange tijd werd uitgegaan van de ‘GMT-correlatie’, dat wil zeggen de theorie van de archeologen Goodman, Martínez en Thompson, die de Lange Telling van de Maya’s lieten beginnen op 11 augustus van het jaar 3114 v.Christus. Maar over de betrouwbaarheid van deze ‘GMT-correlatie’ is recent weer veel discussie ontstaan.

 

Geplaatst door stichtingisis op 01/02 om 01:49 PM in TijdschriftPermalink
Pagina 10 van 10 pagina's ‹ First  < 8 9 10

Eerdere artikelen

Reactie op de bevindingen van CERN in Genève en Gran Sasso, september 2011:
Sneller dan de lichtsnelheid?

Reactie op de terroristische aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011:
Verantwoordelijkheid voor gedachten.

Een vredelievend antwoord op terrorisme: Het doel heiligt de middelen nooit.

Reactie op actueel wereldnieuws:
Theosofische kennis om de zinloosheid van de doodstraf aan te tonen

Een Theosofische visie op orgaandonatie: Orgaantransplantaties: doorzetten of afstoten?

De andere kant van orgaandonaties: Wat de overheid niet vertelt.

Reactie op actueel oplaaiende strijd tussen Sji’ieten en Soenieten:
De strijd tussen Sji’ieten en Soennieten

Reactie op terroristische aanslagen (waar dan ook…)
De terreur van angst

 

Het tijdschrift "Voor zoekers naar Waarheid"

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. In dit tijdschrift worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.
Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.

ISSN-nr. 1382-2942

Redactie

Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie

Herman C. Vermeulen

Redactieadres

Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.

Vanaf nu is er ook een digitaal abonnement beschikbaar voor €15.00 per jaar

Cadeaubon Lucifer

Wij bieden u de mogelijkheid voor iemand anders een cadeau-abonnement voor een jaargang af te sluiten.

Een cadeau-abonnement kunt u bestellen via het Inschrijfformulier. Voor een juiste administratie hebben wij de naam, adres- en woonplaatsgegevens nodig van zowel de ‘schenker’ als de ‘ontvanger’. Voor de digitale versie is het e-mailadres van belang.

De betaling gaat als volgt: U maakt €26,50 (papieren versie) €15,00 (digitale versie) over op IBAN: NL19TRIO0786911905 t.n.v. Stichting I.S.I.S. Den Haag o.v.v. ‘Cadeaubon Lucifer’. Zodra de betaling is ontvangen gaat het cadeau-abonnement in.

NB: In verband met de portokosten wordt de prijs van een cadeau-abonnement in het buitenland vastgesteld in overleg met het secretariaat van Stichting I.S.I.S. secr[at]stichtingisis.org* of tel. 070 - 346 15 45.

* vervang [at] voor @

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.
Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap.
Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken.
Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0