home

Tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger

Lucifer nummer 6 van 2012 bevat de volgende artikelen:

De gelofte om de mensheid ten zegen te zijn

Dit artikel is een vertaling van de lezing die Nicholas Weeks in augustus 2012 hield tijdens het Point Loma Convivium in San Diego. De auteur heeft een diepgaande studie gemaakt van de meest esoterische werken van het Buddhisme, waarin we de grondgedachten van de Universele Wijsheid – de bron van alle wereldreligies – vaak in vrij zuiver vorm kunnen terugvinden. Dat geldt zeker voor de inspirerende teksten die Nicholas Weeks naar voren bracht over de bodhisattva-gelofte. Ze geven ons een schets van het edelste ideaal dat ons hart en denken kan vervullen: leven om heel de mensheid ten zegen te zijn

Uitsterven van koraalriffen

Zijn er innerlijke of uiterlijke oorzaken?
Koraalriffen staan regelmatig in de belangstelling omdat wetenschappers signaleren dat het aantal ‘gezonde’ koraalriffen wereldwijd hard achteruitgaat. Is deze achteruitgang een natuurlijk proces? Welk antwoord geeft de Theosofia?

De mens: de bron van alle diertypen

Dit artikel is een verkorte weergave van twee lezingen gehouden tijdens het I.S.I.S. Symposium van mei 2012. Richard Hiltner, homeopatisch arts en thuis in zowel de Theosofia als de menselijke anatomie, hield een lezing waarin hij vele biologische feiten verwerkte. Voorafgaand hieraan gaf Henk Bezemer een korte introductie, waarin hij enkele theosofische basisbegrippen over dit onderwerp schetste. In dit artikel zijn beide bijdragen tot één geheel verwerkt. We starten met het algemene beeld.

Verslaving en gehechtheden

Dit artikel onderzoekt of het waar is dat het geloof in een buiten de mens staande God essentieel is om van je verslaving af te komen. Daarbij plaatsen we verslaving in een breed kader van allerlei andere gehechtheden.

Geplaatst door stichtingisis op 01/11 om 04:03 PM in TijdschriftPermalink

De geboorte van een Leraar

In deze tijd van het jaar zijn we alweer druk bezig met de vele kerstafspraken en -voorbereidingen. Het is dus een goede gelegenheid u wat gedachten rond de kerst te geven, die niet op het vlak liggen van afspraken maken en boodschappen doen. We hopen u een andere invalshoek te presenteren, die uw kerst in een ruimer en spiritueler licht plaatst.
De kerstdata van 25 en 26 december zijn in de westerse traditie het vaste tijdstip voor het vieren van de geboorte van Jezus de Nazarener. Maar in de meer noordelijke landen van Europa, in de Scandinavische traditie, is de datum van 21 december, de terugkeer van het licht, het moment dat de dagen weer langer gaan worden, van belang. De 21e december, het wintersolstitium, was een zeer belangrijke gebeurtenis in de oude mysteriescholen, zowel de westerse als de oosterse, en onze kerstgedachten nu zijn daarvan afkomstig. Het is zo’n belangrijke datum, dat wij dan vrije dagen hebben of nemen, en dat zelfs oorlogen worden onderbroken om de volkeren de gelegenheid te geven stil te staan bij de geboorte van Jezus de Nazarener.

Hoe zien we Jezus in onze westerse christelijke opvattingen? We zien hem als de zoon Gods die ons gegeven is: iemand die bereid is te lijden voor onze zonden, een verlosser van onze zonden, een wereldleraar die de mensheid helpt de weg in het leven te vinden. Volgens het verhaal in het Nieuwe Testament zijn de omstandigheden waarin zijn geboorte plaatsvindt zeer primitief: omstandigheden waar menige vluchteling in de huidige tijd zich in zal kunnen herkennen.
Het Nieuwe Testament doet ook verslag van het bezoek van drie wijzen uit het Oosten, die de pasgeboren Jezus komen opzoeken om hem eer te betonen. Hoe vonden ze Jezus? Door het volgen van een zeer heldere ster die hun de weg wees naar de geboorteplaats Bethlehem.

Niemand in de westerse wereld zal ontkennen dat deze wereldleraar een zeer grote invloed in het Westen heeft gehad, en dat als we zouden leven volgens zijn leer zoals die in het Nieuwe Testament is beschreven, de wereld er heel anders zou uitzien.
Wat opvalt bij dit soort Leraren is dat zij geen uiterlijke macht hebben. Hun hoog aanzien is alleen gebaseerd op hun wijsheid. Datzelfde zien we ook bij een Gandhi, een Mandela, en bij anderen die door hun houding een principe uitdragen en zo leidinggeven. Het is een schitterende gedachte dat wijzere wezens bereid zijn hun kennis en inzichten te geven aan wezens die minder ver gevorderd zijn dan zij — een daad van mededogen.

De grote vraag die bij dit onderwerp speelt is: moeten we zo’n geboorteverhaal nu letterlijk of symbolisch zien? Moet het letterlijk om de geboorte van een kind gaan, of kan het ook betekenen dat iemand verlichting heeft bereikt en dus een symbolische geboorte, een spirituele geboorte heeft doorgemaakt? In dat laatste geval heeft iemand op een bepaald moment in zijn leven een inwijding doorstaan en is dan als verlicht mens teruggekomen.
De oude wijsheid leert ons dat het een het ander niet in de weg hoeft te staan. Het kan beide: iemand kan tijdens zijn leven zo’n beproeving doormaken, of iemand kan als Leraar worden geboren omdat hij in zijn voorgaande levens de beproeving reeds heeft doorgemaakt. Dan moet hij in dit leven wel leren deze eigenschappen weer tot uitdrukking te brengen.

Meer over de betekenis van Kerstmis:

Geplaatst door stichtingisis op 12/14 om 03:42 PM in TijdschriftPermalink

Orgaandonatie

Maandag 22 oktober begint de donorweek. Het Nederlandse volk wordt dan gevraagd zich te registreren als orgaandonor. Deze oproep begint evenwel onder een slecht gesternte. Een spraakmakend geval in Denemarken plaatst orgaandonatie in een heel ander licht dan meestal wordt gedaan. Wat was er aan de hand?

Een jonge vrouw van 19 was na een zwaar auto-ongeluk in een diepe coma geraakt. Een arts vroeg de ouders om toestemming voor organen. Er was volgens hem geen kans op een ‘klein wonder’. De vrouw zou hoogstens als kasplantje blijven leven. Maar wat bleek: toen de behandeling werd gestopt en ze van de beademing werd gehaald, stierf de jonge vrouw niet. Een etmaal later ontwaakte ze. We zijn ondertussen een jaar verder en ze kan weer lopen, praten en paardrijden. Ze heeft wel problemen met haar korte-termijngeheugen, die er wellicht niet waren geweest, als ze langer behandeld zou zijn.

Deze opmerkelijke gebeurtenis is door een filmploeg gefilmd en werd door de Deense publieke zender uitgezonden. Dat bracht heel wat teweeg. Mensen die zich als donor hadden geregistreerd, meldden zich af. De minister wil de regels aanscherpen: de procedure voor transplantatie mag pas beginnen als hersendood geconstateerd is. Artsen protesteren hier weer tegen, want dan zouden kostbare uren verloren gaan. (Trouw 16/10/12)

Ook in Nederland laat zich het tegengeluid weer horen. Er wordt hier sinds jaar en dag door de overheid gepleit om je als donor te registeren, waarbij gelikte reclamespotjes niet worden geschuwd. Je wordt als een egoïst voorgesteld als je je organen na je dood niet wilt weggeven. Maar in een artikel in de Volkskrant van 20/10/2012, dat de veelzeggende titel heeft ‘We zijn geen grabbelton’, horen we argumenten tegen orgaandonatie, die wij met de kennis van de Theosofia al tientallen jaren naar voren brengen.

Hersendood

Het geval in Denemarken is niet uniek. Je vraagt je zelfs af bij hoeveel mensen er organen zijn uitgehaald, die wellicht anders nog zouden leven.
Natuurlijk is er wel een protocol dat zegt dat een arts alleen maar organen mag verwijderen als iemand hersendood is. Maar hersendood is een vaag en moeilijk vast te stellen verschijnsel. Vóór orgaandonaties bestond het woord niet eens; het is door artsen bedacht teneinde orgaantransplantaties mogelijk te maken. De functies van de hersenen en hun onderlinge samenhang zijn definitief verloren gegaan, zo wordt hersendood gedefinieerd. Er zijn echter mensen geweest, die weer tot leven kwamen, hoewel ze hersendood waren. Of eigenlijk kunnen we niet zeggen ‘weer tot leven kwamen’, want ze zijn nooit dood geweest. Dat de functies van de hersenen dus definitief verloren zijn gegaan, is niet waar.

Hersendood suggereert dat de hersenen gestorven zijn, maar dat blijkt niet het geval. Iemand die hersendood is, wordt in medische kring ook wel ´een beademd lijk´ genoemd. Er is een geval bekend van een zwangere vrouw die hersendood was, terwijl het kind in haar buik groeide en later met een keizersnee geboren is.

Kortom, bij orgaantransplantatie worden de organen verwijderd, terwijl de donor nog niet dood is. Het zou de overheid en de orgaanlobby sieren dit feit in alle eerlijkheid mee te delen.

Bezwaren tegen orgaandonatie

De kern van de hele problematiek rond orgaandonatie zit hem in de visie die je op het leven en de dood hebt. Als je meent dat het leven voortkomt uit de stof, dan ben je veel eerder geneigd het lichaam te zien als een soort machine, die, als een auto op de sloop, als leverancier kan dienen voor andere machines die niet goed meer functioneren. Maar als je het lichaam ziet als een levend instrument dat gebruikt wordt door de mens – noem het de ziel, of het bewustzijn – dan is het lichaam de levende uitdrukking van wat de mens in wezen is.

In enkele artikelen in ons blad Lucifer — de lichtbrenger hebben we een groot aantal argumenten tegen orgaandonatie gegeven. We vatten die hier kort samen:

Bezwaren voor de donor

Bezwaren voor de ontvanger

Vanuit de Theosofia schrijven we mensen nooit dwingend voor iets te doen. Ieder moet kiezen wat hem het juiste lijkt. We menen echter dat de overheid sterk in gebreke blijft in de voorlichting omtrent orgaandonatie. Die leemte willen we opvullen.
Wie meer wil lezen over de theosofische visie op orgaantransplantatie leze:

Geplaatst door stichtingisis op 10/21 om 07:50 PM in TijdschriftPermalink

Symposiumnummer Lucifer 4/5 2012: De groei van mens en mensheid

Het nieuwe dubbelnummer van Lucifer is uit, een volledig verslag van het afgelopen symposium ‘De groei van mens en mensheid’. Alle bijdragen van het symposium zijn opgenomen als artikelen in dit nummer, zodat u de gedachten nog rustig na kunt lezen:

De Oceaan – Het grenzenloze Leven

Erwin Bomas
Wat is de groei van de mensheid? Dit is de vraag die in deze lezing centraal staat. Daarbij wordt een beeld geschetst van de kosmos als een grenzenloze Oceaan van Bewustzijn, waarin continu wezens geboren worden en sterven als wervels in het water.

Golven in de Oceaan – Onze plaats in de kosmische cycli van slapen en waken

Henk Bezemer
In deze lezing wordt ingezoomd op één zo’n wervel in de Oceaan van Leven: de levenscyclus van het planeetwezen Aarde — een cyclus waarmee onze eigen groei als mens en mensheid nauw verknoopt is.

De menselijke golf – De reïncarnatie van de huidige beschaving

Jos Peeters
De meeste mensen bevinden zich in de vierde Ontwikkelingsronde van ons menselijke bewustzijn. Binnen die Ronde worstelen wij om onze weg omhoog te vinden. In deze lezing staat de ontwikkeling van beschavingen centraal, en wat onze eigen rol daarin was en is.

Bepaalt de tijd ons of bepalen wij de tijd? – en conclusies uit de workshops

Herman Vermeulen
Na de eerste drie lezingen werden in groepen van zo’n dertig mensen de ideeën van de eerste drie lezingen besproken. Herman C. Vermeulen gaf in zijn bijdrage een aantal zeer interessante resultaten van deze workshop weer.

Is groei een illusie?

Sieglinde Plocki
Deze lezing en de volgende twee bijdragen vormen een serie van drie over de vraag ‘Onbeperkte groei — zonder betekenis en doel? In deze eerste lezing roept Sieglinde Plocki de vraag op: kan er in de grenzenloosheid van Leven sprake zijn van groei?

Hoe werkt spirituele groei?

Ralph Kammer
Wat in ons groeit en waarom doet het dat? Welke omstandigheden zijn nodig om dat wat zou moeten groeien ook echt in staat te stellen te groeien. Deze lezing vormt het tweede deel van een drieluik met het thema ‘Onbeperkte groei, zonder betekenis en doel?’

Wat is de volgende stap? – Ontwikkeling van de wereld door jezelf te veranderen

Claudia Bernard
Wat kan ik op het gebied van spirituele ontwikkeling nu concreet zelf doen? Het gaat om een ontwikkeling in uzelf, omdat de ontwikkeling van de wereld zonder strijd alleen mogelijk is door uzelf te veranderen. In deze praktisch gerichte lezing laat Claudia Bernard zien wat u zelf kunt doen. Deze lezing sluit de hiervoor genoemde serie van drie lezingen af.

Het herkennen van kansen – reading the wave

Marijn Gijsbers
Wat voor soort gedachtegolven zijn er? Hoe kunnen we ons denken gebruiken als basis voor een duurzame spirituele ontwikkeling, te midden van een wereld die steeds meer lijkt te versnellen?

Het benutten van kansen – riding the wave

Hanna van Egmond-Schep
Stelt u zich voor: u heeft besloten dat u zich wilt richten op de inzichtelijke of idealistische denkaspecten. Met dit ideaal voor ogen kunt u een golf herkennen en besluiten dat u op die golf wilt gaan surfen. Maar hoe doet u dat eigenlijk, dat stappen op die golf en gaan surfen?

De druppel in de Oceaan – being the wave

Barend Voorham
We kunnen onze dagelijkse idealen baseren op de achterliggende eenheid van al wat bestaat. Wat houdt het in, als we vanuit zo’n ideaal gaan leven? Barend Voorham laat zien dat er meer mogelijkheden in ons schuilen dan we durven vermoeden: we kunnen onze idealen worden.

Het inrichten van Utopia – en conclusies uit de workshops

Herman Vermeulen
Herman C. Vermeulen ging in zijn bijdrage in op ‘de ideale staat’ en besprak ook de inspirerende ideeën daarover die in de workshopgroepen naar voren waren gekomen.

Geplaatst door stichtingisis op 10/12 om 11:42 AM in TijdschriftPermalink
Pagina 9 van 10 pagina's ‹ First  < 7 8 9 10 > 

Eerdere artikelen

Reactie op de bevindingen van CERN in Genève en Gran Sasso, september 2011:
Sneller dan de lichtsnelheid?

Reactie op de terroristische aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011:
Verantwoordelijkheid voor gedachten.

Een vredelievend antwoord op terrorisme: Het doel heiligt de middelen nooit.

Reactie op actueel wereldnieuws:
Theosofische kennis om de zinloosheid van de doodstraf aan te tonen

Een Theosofische visie op orgaandonatie: Orgaantransplantaties: doorzetten of afstoten?

De andere kant van orgaandonaties: Wat de overheid niet vertelt.

Reactie op actueel oplaaiende strijd tussen Sji’ieten en Soenieten:
De strijd tussen Sji’ieten en Soennieten

Reactie op terroristische aanslagen (waar dan ook…)
De terreur van angst

 

Het tijdschrift "Voor zoekers naar Waarheid"

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. In dit tijdschrift worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.
Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.

ISSN-nr. 1382-2942

Redactie

Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie

Herman C. Vermeulen

Redactieadres

Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.

Vanaf nu is er ook een digitaal abonnement beschikbaar voor €15.00 per jaar

Cadeaubon Lucifer

Wij bieden u de mogelijkheid voor iemand anders een cadeau-abonnement voor een jaargang af te sluiten.

Een cadeau-abonnement kunt u bestellen via het Inschrijfformulier. Voor een juiste administratie hebben wij de naam, adres- en woonplaatsgegevens nodig van zowel de ‘schenker’ als de ‘ontvanger’. Voor de digitale versie is het e-mailadres van belang.

De betaling gaat als volgt: U maakt €26,50 (papieren versie) €15,00 (digitale versie) over op IBAN: NL19TRIO0786911905 t.n.v. Stichting I.S.I.S. Den Haag o.v.v. ‘Cadeaubon Lucifer’. Zodra de betaling is ontvangen gaat het cadeau-abonnement in.

NB: In verband met de portokosten wordt de prijs van een cadeau-abonnement in het buitenland vastgesteld in overleg met het secretariaat van Stichting I.S.I.S. secr[at]stichtingisis.org* of tel. 070 - 346 15 45.

* vervang [at] voor @

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.
Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap.
Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken.
Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0