home

Tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger

Orgaandonatie

Maandag 22 oktober begint de donorweek. Het Nederlandse volk wordt dan gevraagd zich te registreren als orgaandonor. Deze oproep begint evenwel onder een slecht gesternte. Een spraakmakend geval in Denemarken plaatst orgaandonatie in een heel ander licht dan meestal wordt gedaan. Wat was er aan de hand?

Een jonge vrouw van 19 was na een zwaar auto-ongeluk in een diepe coma geraakt. Een arts vroeg de ouders om toestemming voor organen. Er was volgens hem geen kans op een ‘klein wonder’. De vrouw zou hoogstens als kasplantje blijven leven. Maar wat bleek: toen de behandeling werd gestopt en ze van de beademing werd gehaald, stierf de jonge vrouw niet. Een etmaal later ontwaakte ze. We zijn ondertussen een jaar verder en ze kan weer lopen, praten en paardrijden. Ze heeft wel problemen met haar korte-termijngeheugen, die er wellicht niet waren geweest, als ze langer behandeld zou zijn.

Deze opmerkelijke gebeurtenis is door een filmploeg gefilmd en werd door de Deense publieke zender uitgezonden. Dat bracht heel wat teweeg. Mensen die zich als donor hadden geregistreerd, meldden zich af. De minister wil de regels aanscherpen: de procedure voor transplantatie mag pas beginnen als hersendood geconstateerd is. Artsen protesteren hier weer tegen, want dan zouden kostbare uren verloren gaan. (Trouw 16/10/12)

Ook in Nederland laat zich het tegengeluid weer horen. Er wordt hier sinds jaar en dag door de overheid gepleit om je als donor te registeren, waarbij gelikte reclamespotjes niet worden geschuwd. Je wordt als een egoïst voorgesteld als je je organen na je dood niet wilt weggeven. Maar in een artikel in de Volkskrant van 20/10/2012, dat de veelzeggende titel heeft ‘We zijn geen grabbelton’, horen we argumenten tegen orgaandonatie, die wij met de kennis van de Theosofia al tientallen jaren naar voren brengen.

Hersendood

Het geval in Denemarken is niet uniek. Je vraagt je zelfs af bij hoeveel mensen er organen zijn uitgehaald, die wellicht anders nog zouden leven.
Natuurlijk is er wel een protocol dat zegt dat een arts alleen maar organen mag verwijderen als iemand hersendood is. Maar hersendood is een vaag en moeilijk vast te stellen verschijnsel. Vóór orgaandonaties bestond het woord niet eens; het is door artsen bedacht teneinde orgaantransplantaties mogelijk te maken. De functies van de hersenen en hun onderlinge samenhang zijn definitief verloren gegaan, zo wordt hersendood gedefinieerd. Er zijn echter mensen geweest, die weer tot leven kwamen, hoewel ze hersendood waren. Of eigenlijk kunnen we niet zeggen ‘weer tot leven kwamen’, want ze zijn nooit dood geweest. Dat de functies van de hersenen dus definitief verloren zijn gegaan, is niet waar.

Hersendood suggereert dat de hersenen gestorven zijn, maar dat blijkt niet het geval. Iemand die hersendood is, wordt in medische kring ook wel ´een beademd lijk´ genoemd. Er is een geval bekend van een zwangere vrouw die hersendood was, terwijl het kind in haar buik groeide en later met een keizersnee geboren is.

Kortom, bij orgaantransplantatie worden de organen verwijderd, terwijl de donor nog niet dood is. Het zou de overheid en de orgaanlobby sieren dit feit in alle eerlijkheid mee te delen.

Bezwaren tegen orgaandonatie

De kern van de hele problematiek rond orgaandonatie zit hem in de visie die je op het leven en de dood hebt. Als je meent dat het leven voortkomt uit de stof, dan ben je veel eerder geneigd het lichaam te zien als een soort machine, die, als een auto op de sloop, als leverancier kan dienen voor andere machines die niet goed meer functioneren. Maar als je het lichaam ziet als een levend instrument dat gebruikt wordt door de mens – noem het de ziel, of het bewustzijn – dan is het lichaam de levende uitdrukking van wat de mens in wezen is.

In enkele artikelen in ons blad Lucifer — de lichtbrenger hebben we een groot aantal argumenten tegen orgaandonatie gegeven. We vatten die hier kort samen:

Bezwaren voor de donor

Bezwaren voor de ontvanger

Vanuit de Theosofia schrijven we mensen nooit dwingend voor iets te doen. Ieder moet kiezen wat hem het juiste lijkt. We menen echter dat de overheid sterk in gebreke blijft in de voorlichting omtrent orgaandonatie. Die leemte willen we opvullen.
Wie meer wil lezen over de theosofische visie op orgaantransplantatie leze:

Geplaatst door stichtingisis op 10/21 om 07:50 PM in TijdschriftPermalink

Symposiumnummer Lucifer 4/5 2012: De groei van mens en mensheid

Het nieuwe dubbelnummer van Lucifer is uit, een volledig verslag van het afgelopen symposium ‘De groei van mens en mensheid’. Alle bijdragen van het symposium zijn opgenomen als artikelen in dit nummer, zodat u de gedachten nog rustig na kunt lezen:

De Oceaan – Het grenzenloze Leven

Erwin Bomas
Wat is de groei van de mensheid? Dit is de vraag die in deze lezing centraal staat. Daarbij wordt een beeld geschetst van de kosmos als een grenzenloze Oceaan van Bewustzijn, waarin continu wezens geboren worden en sterven als wervels in het water.

Golven in de Oceaan – Onze plaats in de kosmische cycli van slapen en waken

Henk Bezemer
In deze lezing wordt ingezoomd op één zo’n wervel in de Oceaan van Leven: de levenscyclus van het planeetwezen Aarde — een cyclus waarmee onze eigen groei als mens en mensheid nauw verknoopt is.

De menselijke golf – De reïncarnatie van de huidige beschaving

Jos Peeters
De meeste mensen bevinden zich in de vierde Ontwikkelingsronde van ons menselijke bewustzijn. Binnen die Ronde worstelen wij om onze weg omhoog te vinden. In deze lezing staat de ontwikkeling van beschavingen centraal, en wat onze eigen rol daarin was en is.

Bepaalt de tijd ons of bepalen wij de tijd? – en conclusies uit de workshops

Herman Vermeulen
Na de eerste drie lezingen werden in groepen van zo’n dertig mensen de ideeën van de eerste drie lezingen besproken. Herman C. Vermeulen gaf in zijn bijdrage een aantal zeer interessante resultaten van deze workshop weer.

Is groei een illusie?

Sieglinde Plocki
Deze lezing en de volgende twee bijdragen vormen een serie van drie over de vraag ‘Onbeperkte groei — zonder betekenis en doel? In deze eerste lezing roept Sieglinde Plocki de vraag op: kan er in de grenzenloosheid van Leven sprake zijn van groei?

Hoe werkt spirituele groei?

Ralph Kammer
Wat in ons groeit en waarom doet het dat? Welke omstandigheden zijn nodig om dat wat zou moeten groeien ook echt in staat te stellen te groeien. Deze lezing vormt het tweede deel van een drieluik met het thema ‘Onbeperkte groei, zonder betekenis en doel?’

Wat is de volgende stap? – Ontwikkeling van de wereld door jezelf te veranderen

Claudia Bernard
Wat kan ik op het gebied van spirituele ontwikkeling nu concreet zelf doen? Het gaat om een ontwikkeling in uzelf, omdat de ontwikkeling van de wereld zonder strijd alleen mogelijk is door uzelf te veranderen. In deze praktisch gerichte lezing laat Claudia Bernard zien wat u zelf kunt doen. Deze lezing sluit de hiervoor genoemde serie van drie lezingen af.

Het herkennen van kansen – reading the wave

Marijn Gijsbers
Wat voor soort gedachtegolven zijn er? Hoe kunnen we ons denken gebruiken als basis voor een duurzame spirituele ontwikkeling, te midden van een wereld die steeds meer lijkt te versnellen?

Het benutten van kansen – riding the wave

Hanna van Egmond-Schep
Stelt u zich voor: u heeft besloten dat u zich wilt richten op de inzichtelijke of idealistische denkaspecten. Met dit ideaal voor ogen kunt u een golf herkennen en besluiten dat u op die golf wilt gaan surfen. Maar hoe doet u dat eigenlijk, dat stappen op die golf en gaan surfen?

De druppel in de Oceaan – being the wave

Barend Voorham
We kunnen onze dagelijkse idealen baseren op de achterliggende eenheid van al wat bestaat. Wat houdt het in, als we vanuit zo’n ideaal gaan leven? Barend Voorham laat zien dat er meer mogelijkheden in ons schuilen dan we durven vermoeden: we kunnen onze idealen worden.

Het inrichten van Utopia – en conclusies uit de workshops

Herman Vermeulen
Herman C. Vermeulen ging in zijn bijdrage in op ‘de ideale staat’ en besprak ook de inspirerende ideeën daarover die in de workshopgroepen naar voren waren gekomen.

Geplaatst door stichtingisis op 10/12 om 11:42 AM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 3 2012 bevat de volgende artikelen:

Hoe ontsnappen we aan Plato’s grot?

Dit artikel is de enigszins bewerkte en uit het Engels vertaalde presentatie die Erwin Bomas op 12 augustus 2011 hield op de ITC-conferentie in Julian (VS). De redactie wilde de gedachten uit de lezing de lezer niet onthouden.
In deze lezing zullen we het thema van de conferentie ‘Het Hart van Wijsheid, een samensmelting van Wetenschap en Spiritualiteit… vanuit een theosofisch perspectief’ toepassen op educatie.
Wat is theosofische educatie? Hoe kunnen we de Theosofia vandaag de dag presenteren? Hoe kunnen we het westerse denken, dat nog steeds erg gericht is op louter wetenschappelijk en vooral materialistisch denken, bereiken?

ADHD Overdosis vitaliteit — hoe te beheersen?

Is hyperactief en ongeconcentreerd gedrag een psychische stoornis? Hoe komt het dat er steeds meer jongeren de diagnose ADHD opgeplakt krijgen? Hoe krijgen we het vitale denkaspect onder controle?

De impuls van Florence — de mentale emancipatie van de westerse wereld – deel 4

De Renaissance, die begon met de herontdekking van de leringen van Plato in Florence tegen het einde van de vijftiende eeuw, luidde voor de westerse wereld een periode in van geestelijke ontwaking. De ontwikkeling van de moderne, zelfstandig denkende mens kwam op gang. De middeleeuwse visie op mens en kosmos brokkelde af en daarvoor in de plaats werden denkbeelden ontwikkeld die in Europa en later ook in de Nieuwe Wereld tot ongekende vernieuwingen in de wetenschap en de maatschappelijke organisatie hebben geleid.
De spirituele kennis zelf raakte door de nieuwe ontwikkelingen op de achtergrond. Toch heeft Florence betekenis gehad voor de geestelijke ontwikkeling van de mensen in de westerse wereld.

In de rubriek ‘gesignaleerd’ aandacht voor recente aanwijzingen dat sterren planeten kunnen verliezen en ‘vangen’.

Geplaatst door stichtingisis op 06/28 om 05:34 PM in TijdschriftPermalink

Verkeerde denkbeelden over H.P. Blavatsky en de Theosofia

Iedereen kan de waarde van de Theosofia zelfstandig onderzoeken

Als oprichter van The Theosophical Society in 1875 in New York zal de naam van Helena Petrovna Blavatsky altijd aan de verspreiding van de Theosofia verbonden blijven. Hoewel haar volledige leven een opoffering was voor haar werk, prevaleert bij sommigen nog altijd de aandacht voor haar persoon. En zonder kennis van haar werk levert dat helaas veel onbegrip op, zoals ook blijkt uit een recent artikel over Blavatsky in het aprilnummer van Quest, een populairwetenschappelijk tijdschrift.

Het artikel staat zo vol onjuistheden en onbegrip dat het een boekwerk zou vragen om de beweringen over Blavatsky en de Theosofia recht te zetten. Zo worden opnieuw valse beschuldigingen van ruim een eeuw geleden herhaald op basis van onjuiste en achterhaalde informatie.

Om klakkeloze herhaling van beschuldigingen van Blavatsky in de toekomst te voorkomen, hierbij opnieuw enkele belangrijke feiten laagdrempelig op een rij. We beperken ons in deze reactie tot verwijzing naar een aantal bronnen, met betrekking tot de volgende onjuistheden:

1. De onjuiste voorstelling van Blavatsky als medium en spiritist

Uit het artikel van Quest over H.P. Blavatsky wordt direct duidelijk dat het werk van H.P. Blavatsky zelf niet of nauwelijks geraadpleegd is. Blavatsky wordt ten onrechte neergezet als spiritist. Volgens het spiritisme, dat in de 19e eeuw erg populair was, is contact met ‘geesten’ van overledenen mogelijk. Het werk van Blavatsky is er vanaf het begin juist op gericht geweest dit geloof tegen te gaan. Dit is in Blavatsky’s werk op vele plekken te lezen, onder andere in haar boek De Sleutel tot de Theosofie, waarin Blavatsky de theosofische visie op het spiritisme verheldert. Zie onder andere het voorwoord en de paragraaf “Het verschil tussen Theosofie en Spiritisme” (zie ook de directe link naar deze paragraaf van de Engelse online-editie).

2. De valse beschuldigingen, op basis van het zogenaamde ‘Hodgson-rapport’

Het Hodgson-rapport van de Society for Psychical Research (S.P.R.) uit 1885 waar het artikel van Quest zich op baseert is in 1986 door de S.P.R. zelf als onwetenschappelijk betiteld na een uitgebreide studie van S.P.R.-lid Vernon Harrison.
Zie het oorspronkelijke persbericht van de S.P.R. uit 1986, waarin de S.P.R. toegeeft dat Blavatsky destijds ten onrechte beschuldigd is en zie ook het boek van Vernon Harrison. De aanleiding voor het Hodgson-rapport was de poging van het echtpaar Coulomb om mevrouw Blavatsky zwart te maken. Zij vonden daarin de steun van de missionarissen in het India van eind 19e eeuw voor wie het werk van The Theosophical Society een doorn in het oog was. De Theosofen zorgden voor een opleving van het Hinduïsme en Buddhisme in India door de oorsprong van deze religies en de gemeenschappelijke kern van alle religies bloot te leggen. Meer over het mislukte complot van de Coulombs tegen Blavatsky is hier te lezen.

3. De gebrekkige weergave van de Theosofia

In het artikel wordt Theosofie beschreven als een ‘lastige leer’. Als voorbeeld wordt de gedachte van de eenheid van het leven gegeven. Wie de eenheidsgedachte werkelijk overpeinst zal die niet lastig vinden. Een kind kan begrijpen dat niets op zichzelf kan bestaan en dat alles met elkaar verbonden is. Zoals William Quan Judge, mede-oprichter van The Theosophical Society en opvolger van Blavatsky, schrijft over Theosofie:

”(...) Deze kennis is als een oceaan die zich uitstrekt van kust tot kust; onpeilbaar op zijn diepste gedeelten, biedt hij aan de grootste denkers een breed terrein van studie, terwijl hij aan zijn kusten toch ondiep genoeg is om het begripsvermogen van een kind niet te boven te gaan.” (zie de eerste bladzijde van De Oceaan der Theosofie van William Quan Judge.)

Meer informatie over de Theosofia zie hier op deze website.

De Theosofia heeft inmiddels wereldwijd bij mensen een ingang gevonden. De leer is niet lastig, maar kan vanuit onze ingesleten westerse denkpatronen bij een eerste kennismaking soms vreemd aandoen. Zoals Blavatsky zelf zegt: “Ik ben gekomen om de denkgarelen te doorbreken.” De theosofische leringen spreken voor zichzelf, aangezien zij gebaseerd zijn op de universele wetten in de natuur. Iedereen kan dit toetsen, mits men bereid is er met een open en onbevooroordeelde geest kennis van te nemen en te onderzoeken of de leringen in de praktijk van het leven opgaan.

Zoals Vernon Harrison van de S.P.R. het verwoordde na de conclusie dat Hodgson zijn onderzoek naar Blavatsky destijds heeft verprutst: “Mw. H.P. Blavatsky was de belangrijkste occultist die ooit voor de S.P.R. verscheen om te worden onderzocht; en nooit werd een kans zo verspeeld.” Gelukkig wordt door velen de kans benut om de Theosofia aan zelfstandig onderzoek te onderwerpen en de waarde ervan te ervaren.

 

10-06-2012

Geplaatst door stichtingisis op 06/12 om 05:23 PM in TijdschriftPermalink
Pagina 8 van 9 pagina's ‹ First  < 6 7 8 9 > 

Eerdere artikelen

Reactie op de bevindingen van CERN in Genève en Gran Sasso, september 2011:
Sneller dan de lichtsnelheid?

Reactie op de terroristische aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011:
Verantwoordelijkheid voor gedachten.

Een vredelievend antwoord op terrorisme: Het doel heiligt de middelen nooit.

Reactie op actueel wereldnieuws:
Theosofische kennis om de zinloosheid van de doodstraf aan te tonen

Een Theosofische visie op orgaandonatie: Orgaantransplantaties: doorzetten of afstoten?

De andere kant van orgaandonaties: Wat de overheid niet vertelt.

Reactie op actueel oplaaiende strijd tussen Sji’ieten en Soenieten:
De strijd tussen Sji’ieten en Soennieten

Reactie op terroristische aanslagen (waar dan ook…)
De terreur van angst

 

Het tijdschrift "Voor zoekers naar Waarheid"

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. In dit tijdschrift worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.
Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.

ISSN-nr. 1382-2942

Redactie

Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie

Herman C. Vermeulen

Redactieadres

Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.

Vanaf nu is er ook een digitaal abonnement beschikbaar voor €15.00 per jaar

Cadeaubon Lucifer

Wij bieden u de mogelijkheid voor iemand anders een cadeau-abonnement voor een jaargang af te sluiten.

Een cadeau-abonnement kunt u bestellen via het Inschrijfformulier. Voor een juiste administratie hebben wij de naam, adres- en woonplaatsgegevens nodig van zowel de ‘schenker’ als de ‘ontvanger’. Voor de digitale versie is het e-mailadres van belang.

De betaling gaat als volgt: U maakt €26,50 (papieren versie) €15,00 (digitale versie) over op IBAN: NL19TRIO0786911905 t.n.v. Stichting I.S.I.S. Den Haag o.v.v. ‘Cadeaubon Lucifer’. Zodra de betaling is ontvangen gaat het cadeau-abonnement in.

NB: In verband met de portokosten wordt de prijs van een cadeau-abonnement in het buitenland vastgesteld in overleg met het secretariaat van Stichting I.S.I.S. secr[at]stichtingisis.org* of tel. 070 - 346 15 45.

* vervang [at] voor @

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.
Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap.
Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken.
Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0