home

Tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger

Lucifer nummer 3 van 2013 bevat de volgende artikelen:

De Juwelen van Wijsheid in de wereldreligies

Veel van de bloedigste conflicten en hardnekkigste vormen van haat zijn terug te voeren op de verschillende godsdiensten. Er zijn landen waar slechts één godsdienst wordt toegestaan, met alle verdrukking en onderdrukking van dien voor hen die een andere godsdienst willen belijden. In andere landen zijn er weliswaar meer godsdiensten toegestaan, maar de aanhangers ervan leven in onmin met elkaar en staan niet zelden elkaar naar het leven.
Heeft dit alles een logische basis?
Nee, de oorzaak van deze godsdienstwaanzin ligt nooit in de godsdienst zelf, maar in de eenzijdige, antropomorfische interpretatie van de aanhangers, meestal de priesters, die hun uitleg van de leer aan anderen opleggen.
Toch verschillen de godsdiensten niet wezenlijk van elkaar: niet in ethiek en zelfs niet in leerstellingen. Als aanhangers van een godsdienst zich alleen maar zouden houden aan de gulden regel, die in alle godsdiensten is terug te vinden, en dus een ander niet aandoen wat ze zelf niet willen worden aangedaan, dan zou driekwart van het kwaad in de wereld al verdwijnen. Als ze dan ook bereid zouden zijn, onbevooroordeeld naar hun eigen godsdienst – en die van anderen – te kijken, dan ontdekten ze zeven Juwelen van Wijsheid, die elk mens handvatten geeft voor een zinvol en gelukkig leven.

Vredesactiviteiten vanuit de Theosofia

Sinds de oprichting van Het Theosofisch Genootschap zijn er wereldwijd talloze vredesactiviteiten georganiseerd door het genootschap. In tijden van oorlog maar ook in tijden van vrede. Waarom heeft de Theosofia vredesactiviteiten altijd zo hoog op de agenda staan?

Broederschap en zusterschap?

Broederschap neemt in de Theosofia een centrale plaats in. De centrale doelstelling van Het Theosofisch Genootschap is het vormen van een kern van actieve Broederschap. Hoewel velen dit een prachtig doel vinden, horen we soms ook wel kritiek hierop, zelfs van theosofische studenten. Wat doen we met de zusters, is dan de vraag. Horen zij niet bij die Broederschap? Waarom spreek je dan niet van broeder- en zusterschap?
Dit artikel geeft een antwoord op die vraag.

Innerlijke vermogens van een vlinder

Een vlinder die meerdere generaties per jaar doormaakt en elk jaar een reis onderneemt van soms 4500 kilometer lang: dat vraagt om een verklaring. Reïncarnatie biedt ons hier veel meer helderheid.

Geplaatst door stichtingisis op 05/31 om 01:23 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 2 van 2013 bevat de volgende artikelen:

Vrijspraak met nasmaak

Er is een wet aangenomen waardoor mensen die zijn vrijgesproken, in de toekomst toch nog kunnen worden vervolgd als er belastend bewijs gevonden wordt. Hier kunnen een aantal zeer belangrijke vragen bij worden gesteld.

Theosofische natuurbescherming

Wat kan de Theosofia toevoegen aan onze huidige inzichten in ecologie en natuurbescherming? Een actueel vraagstuk, omdat de manieren waarop we de natuur trachten te beschermen, voortdurend aan discussie onderhevig zijn.

Hoe blijf je jezelf in de groep?

Samenleven in groepen is natuurlijk en noodzakelijk. Maar wat kun je doen als de gewoonten van de groep tegen de influisteringen van je geweten ingaan? Hoe blijf je dan toch jezelf?

Zonne-invloed en alchemie – Was de hemelse geneeskunst van Paracelcus verder dan de moderne atoomfysica?

Kortgeleden namen onderzoekers waar dat de zon de snelheid van het radioactieve verval van atoomkernen op aarde beïnvloedt. Deze ontdekking roept binnen de atoomfysica veel vraagtekens op. Volgens de Theosofia is dit echter geen nieuwe gedachte. Alchemisten zoals Paracelsus wisten een eeuw geleden al dat je bij het maken van medicijnen rekening moet houden met de zonnecyclus.

Wat is onze innerlijke god?

Een van de meest inspirerende aspecten van alle grote religies en denksystemen, is de grondstelling dat elk wezen in essentie goddelijk van aard is. Het artikel geeft theosofische uitleg in de vorm van vraag en antwoord.

Geplaatst door stichtingisis op 05/03 om 11:36 AM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 1 van 2013 bevat de volgende artikelen:

Spirituele of materiële milieubescherming

Een introspectie over de vragen: hoe leven we, ten koste van wat leven we, en hoe spiritueel is onze levenswijze?

Innerlijke stemmen

Op hun website plaatsten Sally en James Colbert het artikel Schizophrenia and the Search for the Soul.(1) Daarin beschreven ze hun persoonlijke ervaringen met hun twee schizofrene dochters, die ze met behulp van de Theosophia zo goed mogelijk hebben geprobeerd te helpen.
Een belangrijk onderdeel van hun artikel werd gewijd aan het horen van stemmen, iets waar psychiatrische patiënten nogal eens last van kunnen hebben.
Dit artikel wil proberen wat meer inzicht te geven in wat die stemmen zijn en waarom mensen ze kunnen horen.

Zwaartekracht – deel 1

De theorieën en formules van de zwaartekracht kunnen de werking van de zwaartekracht redelijk beschrijven, maar het antwoord op het waarom van die zwaartekracht kunnen zij niet geven.
In dit artikel zullen we de theosofische grondprincipes neerleggen die noodzakelijk zijn om enig inzicht rondom het begrip zwaartekracht te verkrijgen. In een volgend artikel zullen een aantal wetenschappelijke theorieën en de Theosofie nader tot elkaar worden gebracht.

Is beter gedrag afdwingbaar?

Ieder weet dat de samenleving niet is zoals die zou moeten zijn. We menen vooral dat de anderen zich verkeerd gedragen. Dat gedrag moet bijgestuurd worden. Lukt dat met straf?

Herstelrecht en veiligheid

Hard straffen leidt niet tot beter gedrag.

Geplaatst door stichtingisis op 03/15 om 02:09 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 6 van 2012 bevat de volgende artikelen:

De gelofte om de mensheid ten zegen te zijn

Dit artikel is een vertaling van de lezing die Nicholas Weeks in augustus 2012 hield tijdens het Point Loma Convivium in San Diego. De auteur heeft een diepgaande studie gemaakt van de meest esoterische werken van het Buddhisme, waarin we de grondgedachten van de Universele Wijsheid – de bron van alle wereldreligies – vaak in vrij zuiver vorm kunnen terugvinden. Dat geldt zeker voor de inspirerende teksten die Nicholas Weeks naar voren bracht over de bodhisattva-gelofte. Ze geven ons een schets van het edelste ideaal dat ons hart en denken kan vervullen: leven om heel de mensheid ten zegen te zijn

Uitsterven van koraalriffen

Zijn er innerlijke of uiterlijke oorzaken?
Koraalriffen staan regelmatig in de belangstelling omdat wetenschappers signaleren dat het aantal ‘gezonde’ koraalriffen wereldwijd hard achteruitgaat. Is deze achteruitgang een natuurlijk proces? Welk antwoord geeft de Theosofia?

De mens: de bron van alle diertypen

Dit artikel is een verkorte weergave van twee lezingen gehouden tijdens het I.S.I.S. Symposium van mei 2012. Richard Hiltner, homeopatisch arts en thuis in zowel de Theosofia als de menselijke anatomie, hield een lezing waarin hij vele biologische feiten verwerkte. Voorafgaand hieraan gaf Henk Bezemer een korte introductie, waarin hij enkele theosofische basisbegrippen over dit onderwerp schetste. In dit artikel zijn beide bijdragen tot één geheel verwerkt. We starten met het algemene beeld.

Verslaving en gehechtheden

Dit artikel onderzoekt of het waar is dat het geloof in een buiten de mens staande God essentieel is om van je verslaving af te komen. Daarbij plaatsen we verslaving in een breed kader van allerlei andere gehechtheden.

Geplaatst door stichtingisis op 01/11 om 04:03 PM in TijdschriftPermalink
Pagina 8 van 10 pagina's ‹ First  < 6 7 8 9 10 > 

Eerdere artikelen

Reactie op de bevindingen van CERN in Genève en Gran Sasso, september 2011:
Sneller dan de lichtsnelheid?

Reactie op de terroristische aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011:
Verantwoordelijkheid voor gedachten.

Een vredelievend antwoord op terrorisme: Het doel heiligt de middelen nooit.

Reactie op actueel wereldnieuws:
Theosofische kennis om de zinloosheid van de doodstraf aan te tonen

Een Theosofische visie op orgaandonatie: Orgaantransplantaties: doorzetten of afstoten?

De andere kant van orgaandonaties: Wat de overheid niet vertelt.

Reactie op actueel oplaaiende strijd tussen Sji’ieten en Soenieten:
De strijd tussen Sji’ieten en Soennieten

Reactie op terroristische aanslagen (waar dan ook…)
De terreur van angst

 

Het tijdschrift "Voor zoekers naar Waarheid"

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. In dit tijdschrift worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.
Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.

ISSN-nr. 1382-2942

Redactie

Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie

Herman C. Vermeulen

Redactieadres

Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.

Vanaf nu is er ook een digitaal abonnement beschikbaar voor €15.00 per jaar

Cadeaubon Lucifer

Wij bieden u de mogelijkheid voor iemand anders een cadeau-abonnement voor een jaargang af te sluiten.

Een cadeau-abonnement kunt u bestellen via het Inschrijfformulier. Voor een juiste administratie hebben wij de naam, adres- en woonplaatsgegevens nodig van zowel de ‘schenker’ als de ‘ontvanger’. Voor de digitale versie is het e-mailadres van belang.

De betaling gaat als volgt: U maakt €26,50 (papieren versie) €15,00 (digitale versie) over op IBAN: NL19TRIO0786911905 t.n.v. Stichting I.S.I.S. Den Haag o.v.v. ‘Cadeaubon Lucifer’. Zodra de betaling is ontvangen gaat het cadeau-abonnement in.

NB: In verband met de portokosten wordt de prijs van een cadeau-abonnement in het buitenland vastgesteld in overleg met het secretariaat van Stichting I.S.I.S. secr[at]stichtingisis.org* of tel. 070 - 346 15 45.

* vervang [at] voor @

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.
Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap.
Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken.
Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0