home

Tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger

Lucifer nummer 3 van 2014 is uit met de volgende onderwerpen:

De esoterische achtergrond van Noach, de ark en de zondvloed.

In de Verenigde Staten ontstond een discussie over de recent verschenen film over de Bijbelse Noach. Had de filmmaker de Bijbel wel trouw gevolgd? Interessanter zou het geweest zijn als de discussie was gegaan over de betekenis van dit universele zondvloedverhaal.

De weerklank van de mysterieleringen in de moderne wetenschap

Waar hebben de natuurkundige voortrekkers en hervormers hun – soms intuïtieve – visies vandaan? Zijn het ‘nieuwe ontdekkingen’? Of horen we hierin in feite de weerklank van universele kennis, die even oud is als de mensheid? Dit artikel vat enkele belangrijke theosofische leringen samen, die door Herman C. Vermeulen in een lezing in mei 2014 in Den Haag naar voren zijn gebracht.

Leven en leiderschap in Het Theosofisch Genootschap

In twee korte toespraken die opgenomen zijn in Messages to Conventions en die voor zover ons bekend is nog nooit in het Nederlands zijn vertaald, geeft Gottfried de Purucker een duidelijk beeld van hoe Het Theosofisch Genootschap geleid moet worden en wat zijn wezenlijke doelen en tradities zijn.

Rubriek Gesignaleerd

Verkrachtingen in India. De onrechtvaardigheid van de kasten.
Is het mogelijk dat verkrachtingen vanuit godsdienstige overwegingen als niet-verwerpelijk worden beschouwd?

Rubriek Uw vragen:

Levensatomen en skandha’s – Wat is werkelijkheid? – Kerken en godsdiensten – Groeit Âtman, het Goddelijk Zelf – Ahimsa – Terugtrekken uit de wereld.

Geplaatst door stichtingisis op 07/04 om 11:55 AM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 2 van 2014 is uit met de volgende onderwerpen:

Zijn we bewustzijn of brein

Om een probleem op te lossen moet je breed kijken. En dat geldt zeker voor zo’n wezenlijke vraag als ‘zijn we ons brein of niet?’

Waarom de Theosofie niet de rechtmatige plaats in de wereld heeft

In deze keynote-lezing van de Internationale Theosofische Conferentie in 2013 in New York, wordt de balans opgemaakt: hoe zou de Theosofie haar rechtmatige plaats in de wereld kunnen krijgen?

Stop bitching, start a revolution

De journalist Brandt Corstius is op zoek naar initiatieven en technologieën die Nederlanders welvarender en gelukkiger maken. Een zeer zinvolle actie, waar Stichting I.S.I.S. aan bijdraagt door het opbouwen van een levensvisie gegrond op Eenheid.

Werkelijke duurzaamheid

Werkelijke duurzaamheid is momenteel lastig te herkennen. Een nieuwe praktische toepasbare theosofische definitie kan uitkomst bieden.

Karma, genade en berouw

De onverbrekelijke logica van oorzaak en gevolg is een grootse innerlijke stimulans tot een edel leven.

Golf = deeltje = deel van het geheel

In de natuurkunde is het bekend dat een deeltje zich soms als een golf kan gedragen. En een golf kan zich ook als een deeltje gedragen. Maar hoe is dat begrijpelijk te maken? De Theosofia is bij uitstek in staat tegenstrijdige waarnemingen uit te leggen, door de achterliggende eenheid van alle dingen te laten zien – een gedachte waardoor we onze relatie met de Kosmos heel anders aan gaan begrijpen.

Geplaatst door stichtingisis op 05/02 om 11:17 AM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 1 van 2014 is uit met de volgende onderwerpen:

Privacy: controle of vertrouwen

Tot de belangrijkste nieuwsfeiten van het afgelopen jaar behoorden de onthullingen van de grootschalige spionage die wereldwijd plaatsvindt.
Hoewel al bekend was dat er door alle landen gespioneerd wordt, hadden weinigen vermoed dat de omvang ervan zo groot is. Honderden miljoenen telefoongesprekken per dag worden gescand en even zovele e-mails gecontroleerd, ook die van vooraanstaande politieke leiders en staatshoofden.
Privacy van de burgers lijkt niet meer te bestaan.
De vraag is hoe erg is dat en wat kunnen we eraan doen?

Spirituele impulsen voor de oprichting van The Theosophical Society in 1875

Er zijn altijd spirituele impulsen geweest. Hoever je ook teruggaat in de tijd er waren pogingen om het geestelijke licht bij mensen te ontsteken. Dit artikel geeft enkele mooie en onverwachte voorbeelden.

Onze polen als organen van onze levende planeet

Recent trok Greenpeace de publieke aandacht voor de risico’s van olieboringen nabij de Noordpool, door middel van enkele opzienbarende acties. De kennis die we uit de Theosofia putten, maakt duidelijk waarom de polen zo bijzonder zijn: zowel de ‘uiterlijke’ als de ‘innerlijke’ polen.

Ook vroeger trok de mens over de hele wereld …

Onderzoek van DNA van primitieve mens laat zien dat er altijd vermengingen van culturen is geweest. Groei van bewustzijn ontstaat door uitwisseling van ideeën …. en DNA.

Ook planten leren … én onthouden

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt de Theosofia: ook planten hebben een geheugen.

Geplaatst door stichtingisis op 02/08 om 02:15 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 6 van 2013 is uit met de volgende onderwerpen:

Vertrouwen of wantrouwen

Als we terugkijken op het afgelopen jaar, blijken de begrippen ‘vertrouwen’ en ‘wantrouwen’ wereldwijd een grote rol te hebben gespeeld. Alle reden voor een ethische bezinning.

Ethische wetgeving

Er zijn wetten en Wetten. De kleine wetten, door feilbare mensen gemaakt, blijken vaak ver af te staan van Wetten, universele wetmatigheden.

Migratie en muren

Migratie als natuurlijk verschijnsel
In een wereld waar de grenzen wegvallen, worden ook muren opgericht om emigratie te voorkomen. Is er dan iets mis met migratie?

Geweld is een infectieziekte

Gary Slutkin is een Amerikaanse arts die jarenlang wereldwijd epidemieën bevocht. Toen hij voor een rustperiode terug was in de Verenigde Staten, ontdekte hij, zonder dat hij ernaar op zoek was, dat geweld zich net zo verspreidt als infectieziekten. Dat bracht hem ertoe een programma te ontwikkelen dat geweld net zo bestrijdt als de manier waarop je infectieziekten te lijf gaat.

Mijn kind is dik: wat nu?

Waarom je nooit tegen je kind moet zeggen dat het te dik is.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen niet gezond gaan eten als hun ouders tegen ze zeggen dat ze te dik zijn. Praten over gezond eten helpt wel. De Theosofia geeft aanwijzingen waarom dat zo is.

Van Higgs-deeltje naar zwaartekracht naar Theosofia

Kortgeleden konden natuurkundigen het bestaan bevestigen van het zogenaamde Higgs-deeltje. Theosofisch gezien is hier sprake van een zeer interessante ontwikkeling, omdat de wetenschappers hier – zonder dat ze het zelf doorhebben – vlakbij het idee komen van een universele Aether: een grondleer van alle wijsheidstradities.

Geplaatst door stichtingisis op 10/25 om 02:18 PM in TijdschriftPermalink
Pagina 7 van 10 pagina's ‹ First  < 5 6 7 8 9 >  Last ›

Eerdere artikelen

Reactie op de bevindingen van CERN in Genève en Gran Sasso, september 2011:
Sneller dan de lichtsnelheid?

Reactie op de terroristische aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011:
Verantwoordelijkheid voor gedachten.

Een vredelievend antwoord op terrorisme: Het doel heiligt de middelen nooit.

Reactie op actueel wereldnieuws:
Theosofische kennis om de zinloosheid van de doodstraf aan te tonen

Een Theosofische visie op orgaandonatie: Orgaantransplantaties: doorzetten of afstoten?

De andere kant van orgaandonaties: Wat de overheid niet vertelt.

Reactie op actueel oplaaiende strijd tussen Sji’ieten en Soenieten:
De strijd tussen Sji’ieten en Soennieten

Reactie op terroristische aanslagen (waar dan ook…)
De terreur van angst

 

Het tijdschrift "Voor zoekers naar Waarheid"

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. In dit tijdschrift worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.
Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.

ISSN-nr. 1382-2942

Redactie

Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie

Herman C. Vermeulen

Redactieadres

Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.

Vanaf nu is er ook een digitaal abonnement beschikbaar voor €15.00 per jaar

Cadeaubon Lucifer

Wij bieden u de mogelijkheid voor iemand anders een cadeau-abonnement voor een jaargang af te sluiten.

Een cadeau-abonnement kunt u bestellen via het Inschrijfformulier. Voor een juiste administratie hebben wij de naam, adres- en woonplaatsgegevens nodig van zowel de ‘schenker’ als de ‘ontvanger’. Voor de digitale versie is het e-mailadres van belang.

De betaling gaat als volgt: U maakt €26,50 (papieren versie) €15,00 (digitale versie) over op IBAN: NL19TRIO0786911905 t.n.v. Stichting I.S.I.S. Den Haag o.v.v. ‘Cadeaubon Lucifer’. Zodra de betaling is ontvangen gaat het cadeau-abonnement in.

NB: In verband met de portokosten wordt de prijs van een cadeau-abonnement in het buitenland vastgesteld in overleg met het secretariaat van Stichting I.S.I.S. secr[at]stichtingisis.org* of tel. 070 - 346 15 45.

* vervang [at] voor @

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.
Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap.
Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken.
Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0