home

Tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger

Lucifer nummer 2 van 2013 bevat de volgende artikelen:

Vrijspraak met nasmaak

Er is een wet aangenomen waardoor mensen die zijn vrijgesproken, in de toekomst toch nog kunnen worden vervolgd als er belastend bewijs gevonden wordt. Hier kunnen een aantal zeer belangrijke vragen bij worden gesteld.

Theosofische natuurbescherming

Wat kan de Theosofia toevoegen aan onze huidige inzichten in ecologie en natuurbescherming? Een actueel vraagstuk, omdat de manieren waarop we de natuur trachten te beschermen, voortdurend aan discussie onderhevig zijn.

Hoe blijf je jezelf in de groep?

Samenleven in groepen is natuurlijk en noodzakelijk. Maar wat kun je doen als de gewoonten van de groep tegen de influisteringen van je geweten ingaan? Hoe blijf je dan toch jezelf?

Zonne-invloed en alchemie – Was de hemelse geneeskunst van Paracelcus verder dan de moderne atoomfysica?

Kortgeleden namen onderzoekers waar dat de zon de snelheid van het radioactieve verval van atoomkernen op aarde beïnvloedt. Deze ontdekking roept binnen de atoomfysica veel vraagtekens op. Volgens de Theosofia is dit echter geen nieuwe gedachte. Alchemisten zoals Paracelsus wisten een eeuw geleden al dat je bij het maken van medicijnen rekening moet houden met de zonnecyclus.

Wat is onze innerlijke god?

Een van de meest inspirerende aspecten van alle grote religies en denksystemen, is de grondstelling dat elk wezen in essentie goddelijk van aard is. Het artikel geeft theosofische uitleg in de vorm van vraag en antwoord.

Geplaatst door stichtingisis op 05/03 om 11:36 AM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 1 van 2013 bevat de volgende artikelen:

Spirituele of materiële milieubescherming

Een introspectie over de vragen: hoe leven we, ten koste van wat leven we, en hoe spiritueel is onze levenswijze?

Innerlijke stemmen

Op hun website plaatsten Sally en James Colbert het artikel Schizophrenia and the Search for the Soul.(1) Daarin beschreven ze hun persoonlijke ervaringen met hun twee schizofrene dochters, die ze met behulp van de Theosophia zo goed mogelijk hebben geprobeerd te helpen.
Een belangrijk onderdeel van hun artikel werd gewijd aan het horen van stemmen, iets waar psychiatrische patiënten nogal eens last van kunnen hebben.
Dit artikel wil proberen wat meer inzicht te geven in wat die stemmen zijn en waarom mensen ze kunnen horen.

Zwaartekracht – deel 1

De theorieën en formules van de zwaartekracht kunnen de werking van de zwaartekracht redelijk beschrijven, maar het antwoord op het waarom van die zwaartekracht kunnen zij niet geven.
In dit artikel zullen we de theosofische grondprincipes neerleggen die noodzakelijk zijn om enig inzicht rondom het begrip zwaartekracht te verkrijgen. In een volgend artikel zullen een aantal wetenschappelijke theorieën en de Theosofie nader tot elkaar worden gebracht.

Is beter gedrag afdwingbaar?

Ieder weet dat de samenleving niet is zoals die zou moeten zijn. We menen vooral dat de anderen zich verkeerd gedragen. Dat gedrag moet bijgestuurd worden. Lukt dat met straf?

Herstelrecht en veiligheid

Hard straffen leidt niet tot beter gedrag.

Geplaatst door stichtingisis op 03/15 om 02:09 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 6 van 2012 bevat de volgende artikelen:

De gelofte om de mensheid ten zegen te zijn

Dit artikel is een vertaling van de lezing die Nicholas Weeks in augustus 2012 hield tijdens het Point Loma Convivium in San Diego. De auteur heeft een diepgaande studie gemaakt van de meest esoterische werken van het Buddhisme, waarin we de grondgedachten van de Universele Wijsheid – de bron van alle wereldreligies – vaak in vrij zuiver vorm kunnen terugvinden. Dat geldt zeker voor de inspirerende teksten die Nicholas Weeks naar voren bracht over de bodhisattva-gelofte. Ze geven ons een schets van het edelste ideaal dat ons hart en denken kan vervullen: leven om heel de mensheid ten zegen te zijn

Uitsterven van koraalriffen

Zijn er innerlijke of uiterlijke oorzaken?
Koraalriffen staan regelmatig in de belangstelling omdat wetenschappers signaleren dat het aantal ‘gezonde’ koraalriffen wereldwijd hard achteruitgaat. Is deze achteruitgang een natuurlijk proces? Welk antwoord geeft de Theosofia?

De mens: de bron van alle diertypen

Dit artikel is een verkorte weergave van twee lezingen gehouden tijdens het I.S.I.S. Symposium van mei 2012. Richard Hiltner, homeopatisch arts en thuis in zowel de Theosofia als de menselijke anatomie, hield een lezing waarin hij vele biologische feiten verwerkte. Voorafgaand hieraan gaf Henk Bezemer een korte introductie, waarin hij enkele theosofische basisbegrippen over dit onderwerp schetste. In dit artikel zijn beide bijdragen tot één geheel verwerkt. We starten met het algemene beeld.

Verslaving en gehechtheden

Dit artikel onderzoekt of het waar is dat het geloof in een buiten de mens staande God essentieel is om van je verslaving af te komen. Daarbij plaatsen we verslaving in een breed kader van allerlei andere gehechtheden.

Geplaatst door stichtingisis op 01/11 om 04:03 PM in TijdschriftPermalink

De geboorte van een Leraar

In deze tijd van het jaar zijn we alweer druk bezig met de vele kerstafspraken en -voorbereidingen. Het is dus een goede gelegenheid u wat gedachten rond de kerst te geven, die niet op het vlak liggen van afspraken maken en boodschappen doen. We hopen u een andere invalshoek te presenteren, die uw kerst in een ruimer en spiritueler licht plaatst.
De kerstdata van 25 en 26 december zijn in de westerse traditie het vaste tijdstip voor het vieren van de geboorte van Jezus de Nazarener. Maar in de meer noordelijke landen van Europa, in de Scandinavische traditie, is de datum van 21 december, de terugkeer van het licht, het moment dat de dagen weer langer gaan worden, van belang. De 21e december, het wintersolstitium, was een zeer belangrijke gebeurtenis in de oude mysteriescholen, zowel de westerse als de oosterse, en onze kerstgedachten nu zijn daarvan afkomstig. Het is zo’n belangrijke datum, dat wij dan vrije dagen hebben of nemen, en dat zelfs oorlogen worden onderbroken om de volkeren de gelegenheid te geven stil te staan bij de geboorte van Jezus de Nazarener.

Hoe zien we Jezus in onze westerse christelijke opvattingen? We zien hem als de zoon Gods die ons gegeven is: iemand die bereid is te lijden voor onze zonden, een verlosser van onze zonden, een wereldleraar die de mensheid helpt de weg in het leven te vinden. Volgens het verhaal in het Nieuwe Testament zijn de omstandigheden waarin zijn geboorte plaatsvindt zeer primitief: omstandigheden waar menige vluchteling in de huidige tijd zich in zal kunnen herkennen.
Het Nieuwe Testament doet ook verslag van het bezoek van drie wijzen uit het Oosten, die de pasgeboren Jezus komen opzoeken om hem eer te betonen. Hoe vonden ze Jezus? Door het volgen van een zeer heldere ster die hun de weg wees naar de geboorteplaats Bethlehem.

Niemand in de westerse wereld zal ontkennen dat deze wereldleraar een zeer grote invloed in het Westen heeft gehad, en dat als we zouden leven volgens zijn leer zoals die in het Nieuwe Testament is beschreven, de wereld er heel anders zou uitzien.
Wat opvalt bij dit soort Leraren is dat zij geen uiterlijke macht hebben. Hun hoog aanzien is alleen gebaseerd op hun wijsheid. Datzelfde zien we ook bij een Gandhi, een Mandela, en bij anderen die door hun houding een principe uitdragen en zo leidinggeven. Het is een schitterende gedachte dat wijzere wezens bereid zijn hun kennis en inzichten te geven aan wezens die minder ver gevorderd zijn dan zij — een daad van mededogen.

De grote vraag die bij dit onderwerp speelt is: moeten we zo’n geboorteverhaal nu letterlijk of symbolisch zien? Moet het letterlijk om de geboorte van een kind gaan, of kan het ook betekenen dat iemand verlichting heeft bereikt en dus een symbolische geboorte, een spirituele geboorte heeft doorgemaakt? In dat laatste geval heeft iemand op een bepaald moment in zijn leven een inwijding doorstaan en is dan als verlicht mens teruggekomen.
De oude wijsheid leert ons dat het een het ander niet in de weg hoeft te staan. Het kan beide: iemand kan tijdens zijn leven zo’n beproeving doormaken, of iemand kan als Leraar worden geboren omdat hij in zijn voorgaande levens de beproeving reeds heeft doorgemaakt. Dan moet hij in dit leven wel leren deze eigenschappen weer tot uitdrukking te brengen.

Meer over de betekenis van Kerstmis:

Geplaatst door stichtingisis op 12/14 om 03:42 PM in TijdschriftPermalink
Pagina 7 van 9 pagina's ‹ First  < 5 6 7 8 9 > 

Eerdere artikelen

Reactie op de bevindingen van CERN in Genève en Gran Sasso, september 2011:
Sneller dan de lichtsnelheid?

Reactie op de terroristische aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011:
Verantwoordelijkheid voor gedachten.

Een vredelievend antwoord op terrorisme: Het doel heiligt de middelen nooit.

Reactie op actueel wereldnieuws:
Theosofische kennis om de zinloosheid van de doodstraf aan te tonen

Een Theosofische visie op orgaandonatie: Orgaantransplantaties: doorzetten of afstoten?

De andere kant van orgaandonaties: Wat de overheid niet vertelt.

Reactie op actueel oplaaiende strijd tussen Sji’ieten en Soenieten:
De strijd tussen Sji’ieten en Soennieten

Reactie op terroristische aanslagen (waar dan ook…)
De terreur van angst

 

Het tijdschrift "Voor zoekers naar Waarheid"

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. In dit tijdschrift worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.
Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.

ISSN-nr. 1382-2942

Redactie

Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie

Herman C. Vermeulen

Redactieadres

Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.

Vanaf nu is er ook een digitaal abonnement beschikbaar voor €15.00 per jaar

Cadeaubon Lucifer

Wij bieden u de mogelijkheid voor iemand anders een cadeau-abonnement voor een jaargang af te sluiten.

Een cadeau-abonnement kunt u bestellen via het Inschrijfformulier. Voor een juiste administratie hebben wij de naam, adres- en woonplaatsgegevens nodig van zowel de ‘schenker’ als de ‘ontvanger’. Voor de digitale versie is het e-mailadres van belang.

De betaling gaat als volgt: U maakt €26,50 (papieren versie) €15,00 (digitale versie) over op IBAN: NL19TRIO0786911905 t.n.v. Stichting I.S.I.S. Den Haag o.v.v. ‘Cadeaubon Lucifer’. Zodra de betaling is ontvangen gaat het cadeau-abonnement in.

NB: In verband met de portokosten wordt de prijs van een cadeau-abonnement in het buitenland vastgesteld in overleg met het secretariaat van Stichting I.S.I.S. secr[at]stichtingisis.org* of tel. 070 - 346 15 45.

* vervang [at] voor @

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.
Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap.
Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken.
Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0