home

Tijdschrift Lucifer – de Lichtbrenger

Lucifer nummer 6 van 2014 is uit met de volgende onderwerpen:

H.P. Blavatsky’s boodschap aan de wereld

We moeten onderscheid maken tussen twee dingen: de Theosofia, die H.P. Blavatsky opnieuw aan de wereld voorlegde, en hoe de mensen deze begrijpen — of wat zij er van maken.

Geweld leidt tot meer geweld

Slechts door vredelievende middelen krijg je vrede
Kun je terrorisme op een geweldloze manier bestrijden?

Hoe onze visie op waarheid de werkelijkheid bepaalt

Wordt waarheid nog slechts gezien als een economisch of politiek hulpmiddel, dat geld of invloed moet opleveren? Is het daarom niet een noodzaak waarheid beter te leren kennen?
Ons begrip ervan bepaalt immers alle keuzes die we in het leven maken — en daarmee de toekomst van individu en samenleving.

Wat werkelijk tegen pesten op school werkt

Op scholen wordt vaak gepest. Het ‘KiVa’- programma, dat hier een constructief antwoord op wil geven, geeft in sommige opzichten blijk van een diep inzicht in de menselijke natuur. Theosofisch gezien neemt het de zaden voor toekomstig getreiter weg.

Geplaatst door stichtingisis op 12/20 om 02:10 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 4/5, het symposiumverslag van 2014 is uit

Zijn we een brein of hebben we een brein? Veel hersenwetenschappers stellen het voor alsof het bewezen is dat we een brein zijn. Maar de nieuwe ontwikkelingen in de neurologie tonen juist aan, dat het brein van de wieg tot het graf verandert. En die veranderingen kun je sturen. Het denken kan het brein veranderen. Deze nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen ondersteunen de theosofische gedachte dat bewustzijn de leidende factor is: het brein is het paard, het bewustzijn is de ruiter.

Van brein-denken naar Universeel denken

In het I.S.I.S. Symposium ‘Hoe ons bewustzijn ons brein verandert’, werd ruim aandacht besteed aan onderwerpen als vrije wil, (collectief) geheugen, intuïtie en reïncarnatie. Ons bewustzijn bevat veel potenties, die we nu nog niet of nauwelijks gebruiken. Als we de mogelijkheden in onszelf actief maken, heeft dat zijn invloed op ons voertuig: het lichaam en zijn brein. In de presentaties worden praktische aanwijzingen gegeven hoe die vermogens te activeren, en hoe we van brein-denken naar Universeel denken kunnen komen.

Workshops

Op de beide dagen van het symposium werden workshops georganiseerd, waarin de deelnemers de ideeën van het symposium toetsten. De theosofische visie op bewustzijn geeft een heel andere kijk op het leven en levensvragen. De interactie tussen de deelnemers was een essentieel, inspirerend deel van het symposium. De resultaten uit de workshops werden vervolgens plenair gepresenteerd, waarna een verdiepende discussie volgde. Zowel deze resultaten als de discussie zijn in dit verslag opgenomen.

Anders Denken

De gedachten uit dit symposium kunnen de aanzet geven tot een ander, meer spiritueel leven. Voor degenen die de theosofische visie verder willen leren kennen, organiseert Stichting I.S.I.S. de cursus ‘Anders Denken’. In deze cursus worden de deelnemers, op basis van het bewustzijnsuitgangspunt, in staat gesteld hun eigen denken te leren kennen en te veredelen.

 

Geplaatst door stichtingisis op 09/23 om 04:56 PM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 3 van 2014 is uit met de volgende onderwerpen:

De esoterische achtergrond van Noach, de ark en de zondvloed.

In de Verenigde Staten ontstond een discussie over de recent verschenen film over de Bijbelse Noach. Had de filmmaker de Bijbel wel trouw gevolgd? Interessanter zou het geweest zijn als de discussie was gegaan over de betekenis van dit universele zondvloedverhaal.

De weerklank van de mysterieleringen in de moderne wetenschap

Waar hebben de natuurkundige voortrekkers en hervormers hun – soms intuïtieve – visies vandaan? Zijn het ‘nieuwe ontdekkingen’? Of horen we hierin in feite de weerklank van universele kennis, die even oud is als de mensheid? Dit artikel vat enkele belangrijke theosofische leringen samen, die door Herman C. Vermeulen in een lezing in mei 2014 in Den Haag naar voren zijn gebracht.

Leven en leiderschap in Het Theosofisch Genootschap

In twee korte toespraken die opgenomen zijn in Messages to Conventions en die voor zover ons bekend is nog nooit in het Nederlands zijn vertaald, geeft Gottfried de Purucker een duidelijk beeld van hoe Het Theosofisch Genootschap geleid moet worden en wat zijn wezenlijke doelen en tradities zijn.

Rubriek Gesignaleerd

Verkrachtingen in India. De onrechtvaardigheid van de kasten.
Is het mogelijk dat verkrachtingen vanuit godsdienstige overwegingen als niet-verwerpelijk worden beschouwd?

Rubriek Uw vragen:

Levensatomen en skandha’s – Wat is werkelijkheid? – Kerken en godsdiensten – Groeit Âtman, het Goddelijk Zelf – Ahimsa – Terugtrekken uit de wereld.

Geplaatst door stichtingisis op 07/04 om 11:55 AM in TijdschriftPermalink

Lucifer nummer 2 van 2014 is uit met de volgende onderwerpen:

Zijn we bewustzijn of brein

Om een probleem op te lossen moet je breed kijken. En dat geldt zeker voor zo’n wezenlijke vraag als ‘zijn we ons brein of niet?’

Waarom de Theosofie niet de rechtmatige plaats in de wereld heeft

In deze keynote-lezing van de Internationale Theosofische Conferentie in 2013 in New York, wordt de balans opgemaakt: hoe zou de Theosofie haar rechtmatige plaats in de wereld kunnen krijgen?

Stop bitching, start a revolution

De journalist Brandt Corstius is op zoek naar initiatieven en technologieën die Nederlanders welvarender en gelukkiger maken. Een zeer zinvolle actie, waar Stichting I.S.I.S. aan bijdraagt door het opbouwen van een levensvisie gegrond op Eenheid.

Werkelijke duurzaamheid

Werkelijke duurzaamheid is momenteel lastig te herkennen. Een nieuwe praktische toepasbare theosofische definitie kan uitkomst bieden.

Karma, genade en berouw

De onverbrekelijke logica van oorzaak en gevolg is een grootse innerlijke stimulans tot een edel leven.

Golf = deeltje = deel van het geheel

In de natuurkunde is het bekend dat een deeltje zich soms als een golf kan gedragen. En een golf kan zich ook als een deeltje gedragen. Maar hoe is dat begrijpelijk te maken? De Theosofia is bij uitstek in staat tegenstrijdige waarnemingen uit te leggen, door de achterliggende eenheid van alle dingen te laten zien – een gedachte waardoor we onze relatie met de Kosmos heel anders aan gaan begrijpen.

Geplaatst door stichtingisis op 05/02 om 11:17 AM in TijdschriftPermalink
Pagina 5 van 9 pagina's ‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›

Eerdere artikelen

Reactie op de bevindingen van CERN in Genève en Gran Sasso, september 2011:
Sneller dan de lichtsnelheid?

Reactie op de terroristische aanslag in Noorwegen op 22 juli 2011:
Verantwoordelijkheid voor gedachten.

Een vredelievend antwoord op terrorisme: Het doel heiligt de middelen nooit.

Reactie op actueel wereldnieuws:
Theosofische kennis om de zinloosheid van de doodstraf aan te tonen

Een Theosofische visie op orgaandonatie: Orgaantransplantaties: doorzetten of afstoten?

De andere kant van orgaandonaties: Wat de overheid niet vertelt.

Reactie op actueel oplaaiende strijd tussen Sji’ieten en Soenieten:
De strijd tussen Sji’ieten en Soennieten

Reactie op terroristische aanslagen (waar dan ook…)
De terreur van angst

 

Het tijdschrift "Voor zoekers naar Waarheid"

Lucifer is de 'Lichtbrenger' in de spirituele zin van het woord: verschaffen van kennis en inzicht. In dit tijdschrift worden actuele onderwerpen besproken, gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia: de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen.
Lucifer - de Lichtbrenger onderscheidt zich van andere opiniebladen door het consequent zoeken naar de oorzaken van problemen.
Lucifer - de Lichtbrenger verschijnt 6 x per jaar.

ISSN-nr. 1382-2942

Redactie

Barend Voorham, Henk Bezemer, Bianca Peeters, Rob Goor, Erwin Bomas, Bouke van den Noort

Eindredactie

Herman C. Vermeulen

Redactieadres

Joke de Jong-van Wijk, Mosselkreekstraat 53, 4335 TG Middelburg,
tel. 0118-436 394 / 070-346 15 45
e-mail: lucifer.red@stichtingisis.org

Abonnement

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op Lucifer kunt u eveneens bellen naar 070-346 15 45, of ons Inschrijfformulier invullen.
De abonnementsprijs bedraagt: €26,50 per jaar. Losse nummers zijn verkrijgbaar voor: €4.60 of digitaal voor €2.50.

Vanaf nu is er ook een digitaal abonnement beschikbaar voor €15.00 per jaar

Cadeaubon Lucifer

Wij bieden u de mogelijkheid voor iemand anders een cadeau-abonnement voor een jaargang af te sluiten.

Een cadeau-abonnement kunt u bestellen via het Inschrijfformulier. Voor een juiste administratie hebben wij de naam, adres- en woonplaatsgegevens nodig van zowel de ‘schenker’ als de ‘ontvanger’. Voor de digitale versie is het e-mailadres van belang.

De betaling gaat als volgt: U maakt €26,50 (papieren versie) €15,00 (digitale versie) over op IBAN: NL19TRIO0786911905 t.n.v. Stichting I.S.I.S. Den Haag o.v.v. ‘Cadeaubon Lucifer’. Zodra de betaling is ontvangen gaat het cadeau-abonnement in.

NB: In verband met de portokosten wordt de prijs van een cadeau-abonnement in het buitenland vastgesteld in overleg met het secretariaat van Stichting I.S.I.S. secr[at]stichtingisis.org* of tel. 070 - 346 15 45.

* vervang [at] voor @

What's in a name? Waarom dit tijdschrift Lucifer heet.

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.
Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van broederschap.
Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken.
Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

"... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Milton's Paradise Lost...
Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht - net als die van de natuurwetenschap - licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren gehuld in de duisternis van onwetendheid ...
Maar de natuurwetenschap is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke waarheid, is nog veel belangrijker ..."
Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887

RSS Nieuws

RSS Podcast Feed RSS 2.0