home

Uitgeverij

Webwinkel

Onze theosofische literatuur is te koop in de webwinkel, tijdens alle openbare lezingen, bij de boekhandel of rechtstreeks bij The Theosophical Society. Naast onze eigen boeken, is er ook een groot aantal theosofische boeken van andere uitgeverijen te koop.

Overzicht van alle voorradige boeken/tijdschriften + bestelwijze

Als u deze boekenlijst gratis wilt ontvangen, vul dan ons contactformulier in en selecteer 'Publicaties en boeken' bij de vraag 'Waarover wilt u informatie?' o.v.v. Aanvraag Boekenlijst bij 'Stel uw vraag'.

Online literatuur

Naast een webwinkel zijn wij ook bezig met het online ter beschikking stellen van originele werken van G. de Purucker en K. Tingley.
Kijk voor het totale overzicht op onze online literatuur pagina.

Nieuwe boeken

Plato en zijn betekenis voor onze tijd - Nieuwe uitgave nu te bestellen

Dit boek is het resultaat van Herko Groot’s intensieve studie van Plato vanuit een theosofische achtergrond.

Er is bij ons weten geen andere studie die zo diep in de oorspronkelijke gedachten van Plato is doorgedrongen en daarin zo duidelijk de Universele Wijsheid – de Theosofia (de Wijsheid der Goden) – heeft weten terug te vinden. Voor iedereen die Plato beter wil begrijpen is dit boek een aanrader.

Dit unieke werk verscheen voor het eerst in 1947. Het werk van Herke Groot is geschreven in de oude spelling en is al sindslang niet meer verkrijgbaar. Daarom heeft Stichting I.S.I.S. besloten tot een nieuwe uitgave: Plato en zijn betekenis voor onze tijd.

De tekst is aangepast aan de hedendaagse Nederlandse schrijfwijze. Het plechtstatige taalgebruik in de citaten van Plato en zijn collega’s is gehandhaafd om het karakter daarvan te behouden. De tekst wijkt dus uitsluitend op het punt vande moderne schrijfwijze af van het origineel.

Bestel het boek in onze webshop voor €20,00

Plato, de Ingewijde

Plato is één van de Wijzen uit de antieke wereld (geboren in 427 voor onze jaartelling) die ook in onze tijd nog algemene bekendheid geniet. Althans, bij naam. De inhoudelijke betekenis van het werk van Plato, de Ingewijde, is ook voor de weinigen die zich er serieus in verdiepen nog moeilijk genoeg.

Toch is Plato buitengewoon interessant, en niet alleen om zijn nog altijd prikkelende dialogen over bijvoorbeeld de ideale samenleving zoals die in De Staat zijn te vinden. Plato onderwees de Theosofie van oud-Griekenland, zo schrijft Gottfried de Purucker in het eerste hoofdstuk van Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte. Daarbij kunnen we aantekenen dat Plato, zoals elk spiritueel Leraar, zijn esoterische kennis niet rechtstreeks gaf maar in een aantal door de student te doorgronden sluiers verpakte.

Die kennis is van alle tijden en, als de mensheid in crisis verkeert, is er dringend behoefte aan kennis over de lichtzijde van de Natuur.
De jaren veertig van de vorige eeuw vormden zonder twijfel een periode van crisis. In die jaren werkte de bekende Nederlandse astronoom en Theosoof Herko Groot aan een publicatie over Plato, waarvoor hij in de oorlogsjaren veel inspiratie opdeed in een besloten ‘Plato-kring’ in Laren. In 1947 verscheen bij uitgeverij Meulenhoff in Amsterdam zijn boek Plato en zijn beteekenis voor onze tijd.

Het geeft vanuit theosofisch perspectief gezien een glashelder inzicht in het werk van Plato. Met name het Pad binnenwaarts, dat voert naar het kennen van het Zelf, in de Theosofie ook wel Atma-Vidya genoemd, beschrijft Groot uitgebreid. Hij legt zeer duidelijk uit wat de overeenkomsten zijn tussen de betekenis van de bewoordingen die Plato daarvoor kiest en de betekenis van met name de Sanskrit termen zoals Atma-Vidya die de Theosofie in onze tijd ook gebruikt om universele kennis te verwoorden.

De bekende allegorie van de grot van Plato krijgt bij Groot hiermee ook nog meer duidelijkheid. Voor belangstellenden in de Theosofie– bijvoorbeeld zeker voor studenten van de cursussen Anders Denken en Levenswijsheid – is dit boek een absolute aanrader.

Inhoud

1. Richtingen in de Griekse filosofie voor Plato
De Ionische school
Heraklitus
Eleatische school
Pythagoras en zijn school
De jongere natuurfilosofen
De sofisten
Sokrates
De levensgang van Plato

2. De ideeënleer en de weg van de eros
Inleiding tot de ideeënleer
Gerechtigheid als kern van de ethica
De weg van de Eros

3. De gerechtigheid
De twee werelden
De analogie van de ziel en de staat
De gerechtigheid van de staat
De weg tot gerechtigheid

4. De weg van het inzicht
Filosofie en Ãtma-vidyã
De allegorie van de Grot
De dialectiek van haar voorbereiding
De weg van het inzicht van de overige wegen

Verklarende woordenlijst
Chronologische table
Korte literatuuropgave

Paperback
Nederlands
287p

Geplaatst door stichtingisis op 03/04 om 04:23 PM in BoekenPermalink

Onze huidige economische orde voorbij - Download onze nieuwe publicatie

Van een materialistische naar een spirituele economie

In het vorige nummer van Lucifer stond een aankondiging van de publicatie Onze huidige economische orde voorbij. Van een materialistische naar een spirituele economie, geschreven door Ben Landsbergen. De publicatie is inmiddels gereed.

Heeft u zich weleens afgevraagd op welke uitgangspunten onze huidige economische orde is gebaseerd? Een belangrijke vraag, omdat we dagelijks met de gevolgen van het huidige systeem worden geconfronteerd.

Deze publicatie start met een kritische analyse van ons huidige economische stelsel. Wat is (het doel van) economie? Welke mensvisie is gangbaar in de economische wetenschap? Daarna komen de ideeën achter de volgende kernbegrippen uit de economie aan bod: schaarste en bezit, grenzeloze groei, concurrentie, vrije markt- en marktevenwicht, productiefactoren, prijs en prijsmechanisme, en geld. Het is belangrijk om een analyse te maken van deze onderwerpen, omdat ze momenteel in maatschappelijke discussies veelal als vanzelfsprekendheden worden beschouwd.

Deze begrippen worden tevens belicht vanuit de Theosofie. De Esoterische Wijsbegeerte of Theosofie wordt omschreven als de synthese van wetenschap, filosofie en religie. Met een dergelijke benadering wordt een brede analyse gemaakt van ons huidige economische systeem, waarbij behalve wetenschappelijke tevens filosofische en religieuze aspecten aan bod komen.

Een apart hoofdstuk behandelt de contouren van een spirituele maatschappij, en dus ook van een economie gebaseerd op theosofische uitgangspunten. Naast de gangbare opvattingen binnen de economische wetenschap, inclusief hun consequenties, komen diverse economische ontwikkelingen, initiatieven en ideeën die uitgaan van een ander economisch model aan de orde. Binnen de economische wetenschap zijn allerlei hoopvolle ontwikkelingen gaande.

Deze publicatie is bedoeld voor degenen die ervan overtuigd zijn dat wij gezamenlijk in staat zijn een veel betere toekomst voor de mensheid en de planeet aarde in zijn totaliteit te creëren. Een groeiende groep mensen heeft inmiddels de overtuiging dat de heersende (materialistische) opvattingen op economisch vlak tekortschieten bij het oplossen van vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van een eerlijke welvaartsverdeling, economische groei en milieuvervuiling. Maar hoe richten we onze samenleving dan in? Dit boek bevat diverse ideeën over hoe onze samenleving eruit zou kunnen zien als wij het huidige economische model achter ons kunnen laten.

Dit boek is hier gratis te downloaden. Deze publicatie is ook in druk verkrijgbaar en de prijs bedraagt € 17,50.

Geplaatst door stichtingisis op 12/21 om 07:04 PM in BoekenTijdschriftPermalink

Alle boeken van Katherine Tingley online

The Theosophical Society plaatst alle boeken van zijn belangrijke schrijvers online, in hun originele vorm, niet veranderd of ingekort door latere bewerkers.

Deze maand komen de boeken van Katherine Tingley beschikbaar. Zij bouwde in Point Loma, Californië, een enorme leefgemeenschap met ruim 1000 leden en hun kinderen.
Deze kinderen werden opgevoed volgens een unieke manier, die zij de Râja Yoga Opvoeding noemde. Centraal stond de gedachte dat een kind een reïncarnerende mens is, die de totaalsom van alle ervaringen uit vorige levens meebrengt als hij weer hier aan de start verschijnt. De start van een nieuw leven is alleen maar het oppakken van de oude draden: het stapsgewijs weer naar buiten brengen van die oude innerlijke wijsheid.

Wat deze baanbrekende opvoedingsmethode inhoudt, en wat iedereen er in zijn eigen leven als ouder/opvoeder mee kan doen, kunt u horen in lezingen en meebeleven in de workshops van ons Symposium zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015:

Rāja Yoga Opvoeding van het reïncarnerende kind

Ga voor meer informatie over het Symposium naar onze symposium website

Katherine Tingley’s boeken staan online op onze internationale website www.blavatskyhouse.org.  Klik op de plaatjes van de boeken voor de uitgebreide inhoudsopgaven, waar alle hoofdstukken over opvoeding direct zijn terug te vinden.

Maar ook de hoofdstukken over wereldvrede, de doodstraf, armoede, misdaad en straf enz. zijn nog steeds actueel.

Geplaatst door stichtingisis op 11/28 om 03:13 PM in BoekenPermalink

The Secret Doctrine Commentaries – The Unpublished 1889 Instructions

Voor het eerst in jaren is er weer een originele - nog nooit gepubliceerde - tekst van Helena Petrovna Blavatsky gepubliceerd.

The Secret Doctrine Commentaries – The Unpublished 1889 Instructions

Transcribed and annotated by Michael Gomes

De esoterische achtergrond van het Christem=ndom

Bestellen, klik hier

ACHTERFLAP TEKST:

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) in the latter part of the 19th century brought to the world a renewal of the Ancient Wisdom presented through a “synthesis of philosophy, religion and science.” In 1888 her masterpiece, The Secret Doctrine, was published where she outlines with clarity and insight – guided by its source, the ancient Stanzas of Dzyan – the origin and development of the universe and humanity.

Immediately after The Secret Doctrine was published, Blavatsky assembled a small group of students, at the Blavatsky Lodge in London, for more in depth inquiry and study of the ideas in the book.

The Secret Doctrine Commentaries contains the never before published transcription of the shorthand notes of these Blavatsky Lodge meetings. Here is Blavatsky in dialogue with her students: Provocative, insightful, spontaneous, and inspiring of the deeper meaning. It offers a unique opportunity to read Blavatsky’s direct, prescient answers to questions on Cosmogenesis, Fohat, the infinitude of the Atom, the nature of Consciousness etc., giving the reader the impression of participating in these Blavatsky Lodge meetings themselves.

The well known theosophical historian and researcher Michael Gomes has conscientiously transcribed and annotated the hand- written transcription of this text, which had been forgotten for many years. Only an abridged version of the initial meetings had been published. Here for the first time is Blavatsky’s direct teaching on The Secret Doctrine with her students, imbued with her humor, insight, and wisdom.

The hitherto unpublished instructions in this book hold invaluable insight into Blavatsky’s method and wisdom and carries us to deeper discoveries within of the mystery of her Secret Doctrine.

Amongst Michael Gomes’ publications are numerous books, articles and papers on the history of the Theosophical Movement, and two abridgements of Blavatsky’s Isis Unveiled and The Secret Doctrine. He is also the author of Theosophy in the Nineteenth Century: An Annotated Bibliography, The Dawning of the Theosophical Movement and HPB Teaches, a one volume anthology of her articles published for her death centenary in 1991.

Geplaatst door stichtingisis op 07/12 om 02:47 PM in BoekenPermalink
Pagina 1 van 2 pagina's  1 2 >